Syndicate content

GFDRR

Đã đến lúc tăng cường giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ thiên tai ở khu vực Đông Á Thái Bình Dương

Axel van Trotsenburg's picture

Mỗi khi nghe tin lại một thảm hoạ thiên tai xảy ra – người chết và bị thương, nhà cửa và sinh kế bị tàn phá – tôi biết chúng ta cần hành động để giảm những thảm kịch này thay vì ngồi đợi thảm họa tiếp theo xảy ra.

Năm nay, cơ hội đó đã đến cùng với Hội nghị Thế giới về Giảm nhẹ Rủi ro Thảm họa thiên tai tại Sendai (Nhật Bản). Hội nghị có mục tiêu hoàn tất Khung Hành động Hyogo (HFA2) và đưa ra hướng dẫn cho các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức quốc tế hoạt động trên lĩnh vực quản lý rủi ro thảm hoạ thiên tai. Hội nghị sẽ là cơ hội giúp tăng cường công tác giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ và chống đói nghèo.

Thiệt hại do thiên tai gây ra là rất lớn – 2,5 triệu người chết và 4.000 tỉ USD trong vòng 30 năm qua, chưa kể đến tác động tiêu cực đến các nỗ lực phát triển.