د روغتیا پالنې په برخه کې د خلکو د اړتیاوو پر بنسټ د مخنیونکو تدابیرو نیول کولاۍ شي د ماشومانو د پڅې ودې او د هغوی د روغتیايي نیمګړتیاوو له امله ناوړه اغېزو کې ښه والۍ راولي. انځور: د رومي مشورتي...

Michelle Mehta |

A toilet in Chunarughat in the Habiganj district in Bangladesh has helped reduce fecal contamination for Amena Begum and her family. Credit: World Bank/M. Monir Amena Begum resides in a village in...

Rokeya Ahmed |

During a recent visit to Barsam village in the Saharsa district of Bihar, I talked with members of a women’s self-help group - one of over 480, 000 such groups formed under Jeevika, a rural...

Ashi Kathuria |