Voices from Europe & Central Asia
Syndicate content

Europe and Central Asia

Jeta në margjina: përvoja e personave LGBTI në Evropën Juglindore

Linda Van Gelder's picture
Also available in: English | Bosanski


Në Bankën Botërore, e dimë se përfshirja sociale nuk është vetëm gjëja e duhur, por edhe ekonomikisht gjëja më e mençur për ta bërë. Shoqëritë më përfshirëse kanë më shumë gjasa që ta shfrytëzojnë më së miri kapitalin njerëzor. Qytetet më të hapura dhe më përfshirëse kanë më shumë gjasa për ta tërhequr kapitalin dhe talentin ndërkombëtar. Shtetet më të hapura dhe më përfshirëse janë destinacione më tërheqëse për turistët ndërkombëtarë.

2,300 persona LGBTI nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë, Mali i Zi dhe Sllovenia i ndanë përvojat e tyre në anketën më të madh ndonjëherë të pakicave seksuale dhe gjinore në rajon. Raporti i hulumtimit “Jeta në margjina: Rezultatet e anketës lidhur me përvojat e personave LGBTI në Evropën Juglindore” ofron një përshkrim të hollësishëm të përgjigjeve dhe tregon një histori të diskriminimit, të përjashtimit dhe të dhunës.

Može li zapošljavanje putem privatnih agencija pomoći na rješavanju izazova nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini?

Josefina Posadas's picture
Also available in: English
Employment in Bosnia and Herzegovina
Bosna i Hercegovina: usluge privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju i javnih službi za zapošljavanje
Uprkos stabilnom ekonomskom rastu u posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini, kao i predviđenom rastu od 3,2 procenta za 2018., BiH se i dalje suočava sa povećanim nivoom nezaposlenosti, naročito među mladima.

Vlasti u BiH ulažu značajna sredstva u promociju prilika za zapošljavanje kako bi odgovorile izazovu ovih alarmantnih statistika. Te se usluge uglavnom sastoje od posredovanja pri zapošljavanju kao što su savjetovanje ili povezivanje nezaposlenih sa poslodavcima, te finansijskih poticaja poslodavcima kada zaposle osobu sa evidencije nezaposlenih. Ali obzirom na veličinu i istrajnost problema nezaposlenosti, moraju se koristiti i drugi, efektivniji pristupi, kao nadopuna postojećih praksi. Jedan takav pristup je podugovaranje dijela usluga zapošljavanja sa privatnim agencijama za zapošljavanje.

 

Could private job services help address the unemployment challenge in Bosnia and Herzegovina?

Josefina Posadas's picture
Also available in: Bosanski
Employment in Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina: private and public employment services
Despite recent stability in economic growth in Bosnia and Herzegovina, with 3.2% growth projected for 2018, the country continues to experience an elevated level of unemployment, especially among young people.

To help address these alarming statistics, the governments in Bosnia and Herzegovina are investing substantial resources in promoting employment opportunities. These services comprise mostly job intermediation, such as counseling or job matching, and financial incentives to employers when they hire registered unemployed people. But given the magnitude and persistence of the unemployment problem, there must be other, more effective approaches that could be deployed to complement ongoing practices. One such approach is outsourcing selected employment services to private job brokers.

 

România: politicile publice eficiente și instituțiile pot să limiteze impactul dezastrelor naturale

Donato De Rosa's picture
Also available in: English


Banca Mondială a finalizat de curând Diagnosticul sistematic de țară care evidențiază vulnerabilitatea României față de dezastrele naturale. De-a lungul anilor, inundațiile, seceta și cutremurele au rezultat în mii de victime și miliarde de euro daune aduse infrastructurii fizice. Acestea au afectat capacitatea de producție a economie și i-au afectat în mod disproporționat pe cei săraci.

O țară vulnerabilă

În țările din întreaga lume apar deja dovezile impactului negativ al schimbărilor climatice care au făcut ca modelele de creștere din trecut să nu mai fie durabile și care au dus la regresul reducerii sărăciei și al prosperității comune.

România nu face excepție. Riscurile legate de climă și dezastrele naturale, incluzând creșterea incidenței inundațiilor grave pe continente și a secetelor tot mai intense și mai frecvente, devin „noua normalitate”, ceea ce are întotdeauna un preț ridicat.

Romania: good policies and institutions can limit the impact of natural disasters

Donato De Rosa's picture
Also available in: Română


The World Bank’s recently completed Systematic Country Diagnostic highlights Romania’s vulnerability to natural disasters. Over the years, floods, droughts and earthquakes have cost the country thousands of casualties and billions of euros in damages to physical infrastructure. They have hurt the economy’s productive capacity and disproportionately affected the poor.

A vulnerable country

Countries around the world are already seeing evidence of the damaging impact of climate change, which is making past growth patterns unsustainable and reversing progress made on poverty reduction and shared prosperity.

“Hap pas hapi”: Rritja e potencialeve turistike në Shqipërinë e Jugut.

Anita Ellmauer-Klambauer's picture
Also available in: English
Shkallët e Sarandës Burimi: Piotrus  

Një nga kujtimet e mia më të mira nga vera e shkuar ishte zbulimi i Sarandës, e cila ndodhet në pjesën jugore të Rivierës shqiptare. Më mrekulloi vendndodhja e bukur e qytetit në breg të Detit Jon, me ujin e tij në ngjyrë blu të errët dhe nga ku në horizont shihej ishulli i Korfuzit (Greqi). Sigurisht unë nuk isha e vetmja vizitore, sepse Saranda është e mbushur me njerëz gjatë verës. Në fakt, popullsia e përhershme e saj është rreth 35.000 banorë, por në korrik-gusht, kjo shifër mund të rritet ndjeshëm  nga turistët. Gjatë vitit 2016, Saranda regjistroi më shumë se 700.000 vizitorë.

Kjo nuk po ndodh vetëm në Sarandë. Gjatë viteve të shkuara, turizmi shqiptar është rritur ndjeshëm, veçanërisht në vende si Ksamili, Saranda dhe Durrësi. Nga gushti i vitit 2017 deri në gusht të 2018, sipas zyrës kombëtare të statistikave, Shqipëria priti 2.1 milionë vizitorë - një rritje prej 16.8% për qind krahasuar me vitin e shkuar. Shumica e turistëve vijnë kryesisht në verë për diellin dhe plazhet e saj.   Shifra të tilla priten të vazhdojnë të rriten gjatë viteve të ardhshme. Në Ditën Botërore të Turizmit, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit deklaroi madje se Shqipëria synon të tërheqë 10 milion turistë deri në 2025!

“Step by Step”: Enhancing the tourism potential of southern Albania

Anita Ellmauer-Klambauer's picture
Also available in: Shqip
Saranda stairs. Source: Piotrus  

One of my favorite memories from the past summer was discovering Saranda, located in the southern part of the ‘Albanian Riviera.’ I was fascinated by the city’s beautiful location - right on the Ionian Sea coast, with its deep blue waters and with the island of Corfu (Greece) visible on the horizon. I was far from being the only visitor as Saranda is full of people during the summer. In fact, while the usual population is around 35,000, in July and August, this figure can swell with an influx of tourists. During 2016, Saranda registered over 700,000 visitors.
 
Saranda is not alone in this regard. Over the past years in Albania, tourism has significantly increased, especially in places like Ksamil, Saranda, and Durres. From August 2017 to August 2018, according to the national statistical office, Albania hosted 2.1 million visitors - a 16.8% increase compared to the previous year. And most of these tourists came for the sun and beaches in the summer. These figures are expected to continue to grow in the coming years. On World Tourism Day, the Ministry of Tourism and Environment even indicated that Albania aims to attract 10 million tourists by 2025!
 

Život na margini: Iskustva LGBTI osoba u jugoistočnoj Evropi

Linda Van Gelder's picture
Also available in: English | Shqip


Mi u Svjetskoj banci smo svjesni da je socijalna inkluzija, ne samo ispravan, već i ekonomski mudar, pristup. Što je društvo inkluzivnije, veća je vjerovatnoća da će bolje iskoristiti svoj cjelokupni ljudski kapital. Otvoreniji i inkluzivniji gradovi imaju veće šanse za privlačenje međunarodnog kapitala i talenata. Otvorenije i inkluzivnije države predstavljaju privlačnije međunarodne turističke destinacije.

2.300 LGBTI osoba iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, s Kosova, BJR Makedonije, Crne Gore i Slovenije je iznijelo svoja iskustva u, do sada najvećem, istraživanju  seksualnih i rodnih manjina u regiji. Izvještaj ovog istraživanja pod nazivom “Život na margini: Rezultati istraživanja iskustava LGBTI osoba u jugoistočnoj Evropi” daje detaljan prikaz odgovora i ukazuje na diskriminaciju, isključivanje i nasilje.

Life on the Margins: experiences of LGBTI people in southeastern Europe

Linda Van Gelder's picture
Also available in: Bosanski | Shqip


At the World Bank, we know that social inclusion is not only the right thing but also the economically smart thing to do. More inclusive societies are more likely to make the most of their entire stock of human capital. More open and inclusive cities are better placed to attract international capital and talent. More open and inclusive countries make more attractive international tourist destinations.

2,300 LGBTI people from Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, FYR Macedonia, Montenegro, and Slovenia shared their experiences in the largest-ever survey of sexual and gender minorities in the region. The research report “Life on the Margins: Survey Results of the Experiences of LGBTI People in Southeastern Europe” provides a detailed account of the responses and tells a story of discrimination, exclusion, and violence.

Growth in Central Asia hinges on creating more jobs with higher wages

Lilia Burunciuc's picture
Also available in: Русский


Jobs and wage growth have been the most important driver of poverty reduction globally, and Central Asia. In Tajikistan, for example, it has cut poverty by about two-thirds since 2003. In Kazakhstan, it accounted for more than three-quarters of income growth over the past decade — even among the poorest 20 percent. The other Central Asian nations have also achieved significant economic growth and poverty reduction in the past two decades due to income growth.

But poverty-reduction rates have slowed. In Kyrgyzstan, they began slowing during the global recession of 2008, as income growth faltered. Poverty reduction in Tajikistan leveled off in 2015, when wage growth slackened and remittances from Tajiks working overseas fell.

In Uzbekistan, more than 90 percent of the poorest households have identified lack of jobs as their most urgent priority. For these families, the prospect of increasing their income is slim, while the likelihood of transmitting poverty to their children is high.

So what should countries in Central Asian do to build on their past achievements and prepare their citizens for the jobs of the future?

Pages