Voices from Europe & Central Asia
Syndicate content

SOGI

Jeta në margjina: përvoja e personave LGBTI në Evropën Juglindore

Linda Van Gelder's picture
Also available in: English | Bosanski | Русский


Në Bankën Botërore, e dimë se përfshirja sociale nuk është vetëm gjëja e duhur, por edhe ekonomikisht gjëja më e mençur për ta bërë. Shoqëritë më përfshirëse kanë më shumë gjasa që ta shfrytëzojnë më së miri kapitalin njerëzor. Qytetet më të hapura dhe më përfshirëse kanë më shumë gjasa për ta tërhequr kapitalin dhe talentin ndërkombëtar. Shtetet më të hapura dhe më përfshirëse janë destinacione më tërheqëse për turistët ndërkombëtarë.

2,300 persona LGBTI nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë, Mali i Zi dhe Sllovenia i ndanë përvojat e tyre në anketën më të madh ndonjëherë të pakicave seksuale dhe gjinore në rajon. Raporti i hulumtimit “Jeta në margjina: Rezultatet e anketës lidhur me përvojat e personave LGBTI në Evropën Juglindore” ofron një përshkrim të hollësishëm të përgjigjeve dhe tregon një histori të diskriminimit, të përjashtimit dhe të dhunës.

Život na margini: Iskustva LGBTI osoba u jugoistočnoj Evropi

Linda Van Gelder's picture
Also available in: English | Shqip | Русский


Mi u Svjetskoj banci smo svjesni da je socijalna inkluzija, ne samo ispravan, već i ekonomski mudar, pristup. Što je društvo inkluzivnije, veća je vjerovatnoća da će bolje iskoristiti svoj cjelokupni ljudski kapital. Otvoreniji i inkluzivniji gradovi imaju veće šanse za privlačenje međunarodnog kapitala i talenata. Otvorenije i inkluzivnije države predstavljaju privlačnije međunarodne turističke destinacije.

2.300 LGBTI osoba iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, s Kosova, BJR Makedonije, Crne Gore i Slovenije je iznijelo svoja iskustva u, do sada najvećem, istraživanju  seksualnih i rodnih manjina u regiji. Izvještaj ovog istraživanja pod nazivom “Život na margini: Rezultati istraživanja iskustava LGBTI osoba u jugoistočnoj Evropi” daje detaljan prikaz odgovora i ukazuje na diskriminaciju, isključivanje i nasilje.

Life on the Margins: experiences of LGBTI people in southeastern Europe

Linda Van Gelder's picture
Also available in: Bosanski | Shqip | Русский


At the World Bank, we know that social inclusion is not only the right thing but also the economically smart thing to do. More inclusive societies are more likely to make the most of their entire stock of human capital. More open and inclusive cities are better placed to attract international capital and talent. More open and inclusive countries make more attractive international tourist destinations.

2,300 LGBTI people from Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, FYR Macedonia, Montenegro, and Slovenia shared their experiences in the largest-ever survey of sexual and gender minorities in the region. The research report “Life on the Margins: Survey Results of the Experiences of LGBTI People in Southeastern Europe” provides a detailed account of the responses and tells a story of discrimination, exclusion, and violence.

What do we know about the development outcomes of LGBTI people?

Dominik Koehler's picture
We all know, sadly, that lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex (LGBTI) people suffer discrimination and stigma. This happens around the world, particularly in developing countries.  But how does this discrimination affect their lives, their development outcomes? 

Let’s find out.
Shutterstock.com

The economic benefits of LGBTI inclusion

Georgia Harley's picture
Civil Rights Defenders/Photo: Vesna Lalic
Civil Rights Defenders/Photo: Vesna Lalic
Discrimination against lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) people is an all too familiar story. Members of this community are frequent targets of violence and other human rights abuses, and often face prejudice and hardship at work, in their communities, and at home.

Action is needed to address these problems and ensure that everyone – regardless of race, gender, age, sexual orientation, or gender identity - has an equal chance to live a healthy and prosperous life
This is not only the right thing to do, it also makes economic sense: a growing body of evidence indicates that discrimination against LGBTI people has a negative economic impact on society.