Монгол оронд нийт хүн амын 28.4% нь ядуу амьдарч байна. Ядуурлын түвшин хөдөө орон нутагт илүү өндөр (31%) агаад таван ядуу хүний гурав нь малчин байна.

Masako Hiraga, Ikuko Uochi, Gabriela R. A. Doyle |