Мерење: Дел од сложувалката кое недостасува во раното детско образованието во Северна Македонија

Bojana Naceva, Martin Galevski, Adrijana Zareva, Darka Petrushevska, Gabriela Durchevska Georgieva, Vera Ristovska |

Читањето може да ги пренесе децата во нови светови, а силни развиени вештини за читање се основни за успехот на училиште.

Bojana Naceva, Martin Galevski, Melissa Kelly |

Овие, веќе постоечки нееднаквости, веројатно ќе бидат засилени со пандемијата, што го отежнува пристапот на најранливите до критичните услуги - вклучително и здравствената и социјалната заштита.…

Linda Van Gelder |

Photo: gui jun peng/Shutterstock.com Во многу делови од светот, економијата на споделување е општо присутна за поединците, овозможувајќи им најрационално да ги користат своите лични средства – на…

Natalija Gelvanovska-Garcia, Rhedon Begolli |

Во Босна и Херцеговина (БиХ), луѓето постојано се жалат на деловното опкружување – и многу од нив ги обвинуваат судовите. Доказите укажуваат на тоа дека лошото работење на судовите негативно…

Georgia Harley, Marina Matic |

Сите ние имаме редовни сметки за плаќање за сеприсутните услуги кои ги трошиме – било да се работи за комунални услуги (вода, затоплување, електрична енергија итн.), кредитни картички, членства…

Georgia Harley, Svetozara Petkova |

  Во 2015 година, повеќе од половина милион ученици – претставници на 28 милиони ученици на 15-годишна возраст од 72 земји и економии – учествуваа во Програмата за меѓународно оценување на…

Bojana Naceva |

Како најдобро да им помогнеме на децата и младите да успеат во животот? Ова прашање има највисок приоритет за родителите, едукаторите и креаторите на политики низ целиот свет. Сè поголемо внимание…

World Bank Mindset Team |