Syndicate content

ict

Infrastructure sharing in energy and digital development: takeaways from cross-sectoral cooperation

Natalija Gelvanovska-Garcia's picture
Also available in: Shqip | Македонски | Српски


Photo: gui jun peng/Shutterstock.com

In many parts of the world, the sharing economy is ever-present for individuals, allowing them to use personal assets—for example, houses and cars—to their fullest potential. If you plan to be away for a period of time, why not rent your space for a few extra bucks?
 
Such a phenomenon exists in infrastructure economics, where the level of asset utilization matters for end-cost. As more consumers use the same infrastructure more frequently, the unit cost for all consumers goes down. Recent projects combining expertise from the World Bank’s digital development and energy teams demonstrate this.

Споделување на инфраструктурата за енергетски и дигитален развој: резултати од соработката помеѓу секторите

Natalija Gelvanovska-Garcia's picture
Also available in: English | Shqip | Српски


Photo: gui jun peng/Shutterstock.com

Во многу делови од светот, економијата на споделување е општо присутна за поединците, овозможувајќи им најрационално да ги користат своите лични средства – на пример, куќи и автомобили. Ако планирате одредено време да бидете отсутни, зошто да не го изнајмите вашиот простор и да заработите некој денар?

Овој феномен постои во инфраструктурните економии, каде нивото на искористеност на средствата влијае врз крајниот трошок. Што повеќе корисници почесто користат иста инфраструктура, трошокот по единица за сите потрошувачи оди надолу. Неодамнешните проекти во кои се прави комбинација на знаењата на тимовите на Светска банка за дигитален развој и за енергетика го демонстрираат ова.

Shfrytëzimi i përbashkët i infrastrukturës në sektorin e energjisë dhe zhvillimit digjital: mësime të nxjerra nga bashkëpunimi ndërsektorial

Natalija Gelvanovska-Garcia's picture


Photo: gui jun peng/Shutterstock.com

Në shumë pjesë të botës, individët shfrytezojnë të ashtuquajturën “ekonomia e ndarjes” (sharing economy), që u lejon atyre të përdorimin e pasurive personale - për shembull, shtëpitë dhe makinat - në potencialin e tyre të plotë. Nëse e keni ndërmend të largoheni për një periudhë kohore, pse mos ta jepni me qira hapësirën tuaj për të fituar edhe ndonjë para shtesë?
 
Një dukuri e tillë ekziston në ekonominë e infrastrukturës, ku shkalla e shfrytëzimit të aseteve ka rëndësi për koston përfundimtare. Kur më shumë konsumatorë përdorin të njëjtën infrastrukturë më shpesh, kostoja për njësi për të gjithë konsumatorët ulet. Projektet e kohëve të fundit  të ekipeve të Bankës Botërore me ekspertizë mbi zhvillimin digjital dhe energjinë e demonstrojnë këtë.

Deljenje infrastrukture u energetici i digitalnom razvoju: zaključci i pouke iz višesektorske saradnje

Natalija Gelvanovska-Garcia's picture
Also available in: English | Shqip | Македонски


Photo: gui jun peng/Shutterstock.com

U mnogim delovima sveta,  ekonomija deljenja je sveprisutna za pojedince, i omogućava im da koriste lična sredstva – na primer, kuće i automobile – da ostvare svoj puni potencijal. Ako planirate da budete odsutni tokom određenog vremenskog perioda, zašto ne biste iznajmili svoj prostor i zaradili nešto dodatnog novca?
 
Ovakva pojava postoji i u ekonomici infrastrukture, gde je nivo iskorišćenosti sredstava bitan za krajnji rezultat troškova. Kako sve više potrošača sve češće koristi istu infrastrukturu, jedinična cena za sve potrošače opada. Nedavni projekti koji kombinuju ekspertizu Svetske banke na polju digitalnog razvoja i energetskih timova pokazuju upravo ovo.