Syndicate content

energy

Creating the second largest regional electricity market in the world

Waleed Alsuraih's picture


RecondOil | Flickr

Regional trade in electricity and other energy products can be a powerful force for market integration and sustainable development. In the Arab world, there are great potential benefits from increasing electricity trade beyond its current, very low level. The potential shared value of trade in electricity in 2020–2030 is estimated at $12 billion. We can expect even greater savings, about $44 billion, from more optimal power systems operation, with a major role for gas as the main fuel for power generation, displacing expensive liquid fuels.

Infrastructure sharing in energy and digital development: takeaways from cross-sectoral cooperation

Natalija Gelvanovska-Garcia's picture
Also available in: Shqip | Македонски | Српски


Photo: gui jun peng/Shutterstock.com

In many parts of the world, the sharing economy is ever-present for individuals, allowing them to use personal assets—for example, houses and cars—to their fullest potential. If you plan to be away for a period of time, why not rent your space for a few extra bucks?
 
Such a phenomenon exists in infrastructure economics, where the level of asset utilization matters for end-cost. As more consumers use the same infrastructure more frequently, the unit cost for all consumers goes down. Recent projects combining expertise from the World Bank’s digital development and energy teams demonstrate this.

Споделување на инфраструктурата за енергетски и дигитален развој: резултати од соработката помеѓу секторите

Natalija Gelvanovska-Garcia's picture
Also available in: English | Shqip | Српски


Photo: gui jun peng/Shutterstock.com

Во многу делови од светот, економијата на споделување е општо присутна за поединците, овозможувајќи им најрационално да ги користат своите лични средства – на пример, куќи и автомобили. Ако планирате одредено време да бидете отсутни, зошто да не го изнајмите вашиот простор и да заработите некој денар?

Овој феномен постои во инфраструктурните економии, каде нивото на искористеност на средствата влијае врз крајниот трошок. Што повеќе корисници почесто користат иста инфраструктура, трошокот по единица за сите потрошувачи оди надолу. Неодамнешните проекти во кои се прави комбинација на знаењата на тимовите на Светска банка за дигитален развој и за енергетика го демонстрираат ова.

Shfrytëzimi i përbashkët i infrastrukturës në sektorin e energjisë dhe zhvillimit digjital: mësime të nxjerra nga bashkëpunimi ndërsektorial

Natalija Gelvanovska-Garcia's picture


Photo: gui jun peng/Shutterstock.com

Në shumë pjesë të botës, individët shfrytezojnë të ashtuquajturën “ekonomia e ndarjes” (sharing economy), që u lejon atyre të përdorimin e pasurive personale - për shembull, shtëpitë dhe makinat - në potencialin e tyre të plotë. Nëse e keni ndërmend të largoheni për një periudhë kohore, pse mos ta jepni me qira hapësirën tuaj për të fituar edhe ndonjë para shtesë?
 
Një dukuri e tillë ekziston në ekonominë e infrastrukturës, ku shkalla e shfrytëzimit të aseteve ka rëndësi për koston përfundimtare. Kur më shumë konsumatorë përdorin të njëjtën infrastrukturë më shpesh, kostoja për njësi për të gjithë konsumatorët ulet. Projektet e kohëve të fundit  të ekipeve të Bankës Botërore me ekspertizë mbi zhvillimin digjital dhe energjinë e demonstrojnë këtë.

Deljenje infrastrukture u energetici i digitalnom razvoju: zaključci i pouke iz višesektorske saradnje

Natalija Gelvanovska-Garcia's picture
Also available in: English | Shqip | Македонски


Photo: gui jun peng/Shutterstock.com

U mnogim delovima sveta,  ekonomija deljenja je sveprisutna za pojedince, i omogućava im da koriste lična sredstva – na primer, kuće i automobile – da ostvare svoj puni potencijal. Ako planirate da budete odsutni tokom određenog vremenskog perioda, zašto ne biste iznajmili svoj prostor i zaradili nešto dodatnog novca?
 
Ovakva pojava postoji i u ekonomici infrastrukture, gde je nivo iskorišćenosti sredstava bitan za krajnji rezultat troškova. Kako sve više potrošača sve češće koristi istu infrastrukturu, jedinična cena za sve potrošače opada. Nedavni projekti koji kombinuju ekspertizu Svetske banke na polju digitalnog razvoja i energetskih timova pokazuju upravo ovo.

A small PPP in Ukraine delivers big results

David Lawrence's picture
Most public-private partnership (PPP) transactions you hear about are large, multi-million dollar infrastructure deals with serious global players competing in international tenders.

But PPPs don't have to be big to be successful. In Malyn, a town of nearly 30,000 in Ukraine, a biofuel PPP helped the city administration heat three schools last winter by refitting a municipal boiler house, allowing it to substitute expensive, unreliable imported natural gas with locally-produced biofuel made from locally-produced pellets made from wood or straw.

Look who's talking about PPPs

Alison Buckholtz's picture
Long-term infrastructure planning. Service delivery even beyond the “end of the line.” E-government outreach that includes everyone. As these and other benefits of public-private partnerships (PPPs) reach more people, a deeper understanding of PPP strategies is entering the mainstream. 

Examples of this organic knowledge-sharing, born of individuals’ first-hand positive experiences with PPPs, can be found among thought leaders across a range of fields. Editors of Handshake, the World Bank Group’s PPP journal, have interviewed many of these experts about their experience with PPPs and have compiled some of their perspectives here.
 
Edward Glaeser, urban economist and Professor of Economics, Harvard University (Cities issue, p. 30, “Triumph of the PPP”), on the need for oversight of PPPs: “There is a lot to be gained in the marriage of public and private, but there are also enormous risks. There are cases where either the government has mistreated the private partner, or companies have figured out a way to mistreat the government. PPPs always require firm oversight. They are enormously valuable as a way to solve a financing problem, and the people who are fighting to solve this problem are doing one of the most important jobs in the world.”

Francesco Bandarin, UNESCO’s Assistant Director-General for Culture (Tourism issue, p. 26), on PPPs as a solution for World Heritage Sites: “Over the past 10 years we’ve had an increased level of attention to World Heritage Sites, and there’s been a subsequent expansion in the number of sites as a result. When you have an expansion of your core business the first question you ask yourself is 'How do I keep delivering the same quality of services?' For us, this includes monitoring services, support to member states, tracking and responding to trends, and trying to use tourism as a resources instead of just a force of destruction. We want to deal with tourism in a way that’s constructive. PPPs can help us do that.”