سکتور خصوصی افغانستان حتا قبل از آنکه این کشور در ماه آگست سال ۲۰۲۱ با بحران سیاسی مواجه گردد، با دشواری هایی چون محیط نامناسب سرمایه گذاری، بی ثباتی سیاسی، فساد گسترده، میزان پایین اعتماد در میان…

Mohammad Sulaiman Akbari |

این داده ‌ها و معلومات از خانواده ها نشان می ‌دهد که مشکلات اقتصادی، کاهش درآمد ها و اختلالات دیگری که در رفاه مردم بوجود آمده است عمدتاً ناشی از رکود شدید شرایط کلی اقتصادی کشور است به این معنی…

Cesar Cancho, Erwin Knippenberg, Ghazala Mansuri |

قرار است یک سرمایه گذاری بزرگ در بخش انرژی در افغانستان میزان دسترسی مردم را به برق دوامدار در آینده نزدیک افزایش داده و باعث بهبود شرایط زندگی هزاران نفر در این کشور گردد.

Christopher James Wahoff |

خطوط جدید بایسکل در ناحیه ۷ قندهار سبب بهبود مصوویت رانندگان در سرک ها گردیده است.

Tahir Akbar, Adnan Mahmood Awan |

IARCSC has hired nearly 80,000 civil servants, of whom 13,408 are female, leading to a significant rise in female employees in the civil service workforce.

Gaisu Yari, Hartwig Schafer |

The Ministry of Urban Development and Land (MUDL) has been improving land administration and promoting better access to registration services, especially for women.

Sarah Elizabeth Antos, Enrique Pantoja |

د افغانستان برشنا شرکت در ماه نوامبر سال 2018 یک برنامه کار آموزی را به منظور فراهم سازی فرصت های بهتر دستیابی به تجارب حرفه ای و کسب مهارت های جدید (به شمول بخش انجینیری) به آن عده از کسانی که…

Yukari Shibuya |

در ماه می سال ۲۰۰۲، جیمس والفنس رییس عمومی گروپ بانک جهانی، دفتر بانک جهانی را در کابل پس از ۲۳ سال وقفه دوباره بازگشایی کرد.

Axel van Trotsenburg |

تحت برنامه ملی میثاق شهروندی، هزاران زن افغان این فرصت را به دست آورده اند تا بتوانند زندگی میلیون ها تن از هموطنان خود را با ایفای نقش فعال در انکشاف محلی و حکومتداری شکل دهند.

تحلیل های بانک جهانی پیش بینی می کنند که میزان فقر در افغانستان از ۵۵ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۷۲ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش خواهد یافت و عمده ترین دلیل آن کاهش درامد ها و افزایش قیمت مواد غذایی و دیگر…

Hartwig Schafer |