د بامیان ښار منظره. انځور: د رومي مشورتي شرکت/ نړیوال بانک کله چې خلک د افغانستان په اړه فکر کوي، څه یې چې په لومړۍ شیبه کې په ذهن کې ورګرځي، له بده مرغه هماغه د جنګ او ناامنۍ لسیزې  دي.   [[…

Mohammad Tahir Zuhair |

View of Bamyan city, Bamyan Province. Photo Credit: Rumi Consultancy​/ World Bank When people think of Afghanistan, what comes to their minds are images of decades of war and insecurity. True,…

Mohammad Tahir Zuhair |

نمای شهر بامیان. عکس: شرکت مشورتی رومی/بانک جهانی وقتی مردم در مورد افغانستان فکر میکنند، آن چه در وحلۀ نخست به ذهن شان خطور میکند، متاسفانه همانا دهه های جنگ و ناامنی میباشد.   اینکه افغانستان…

Mohammad Tahir Zuhair |

انځور: رومی شرکت/ نړیوال بانک په ۲۰۰۱ زېږدیز کال کې د افغانستان په ښوونځیو کې د زده کوونکو د  شمیر یوازې یو میلیون تنو ته رسېډه، چې ټول یې هلکان و. خو [[tweetable]]نن ورځ د هېواد په ښوونځیو کې د…

Hartwig Schafer |

Photo Credit: Rumi Consultancy/ World Bank In 2001, only one million Afghan children attended school–none of them girls. [[tweetable]]Today, over 8.5 million students attend school–over 40% of…

Hartwig Schafer |

امتیاز عکس: شرکت مشورتی رومی/ بانک جهانی در سال ۲۰۰۱ میلادی صرف یک میلیون متعلم شامل مکاتب در افغانستان بودند، که تمام آنان را پسران تشکیل میداد. اما [[tweetable]]امروز تعداد متعلمین در مکاتب این…

Hartwig Schafer |

Angela, on the far left and dressed in red, is a small-holder farmer and entrepreneur in Brazil. She started a banana business that expanded to packed lunches for truckers, college students, and…

Priti Kumar, Abhishek Gupta |

د کابل په طبی پوهنتون کې په يوې درسې خونه  کې د محصلیونو حضور. انځور: رومی شرکت/ نړیوال بانک [[tweetable]]د ښځو د حقونو د یوې فعالې په حیث چې د خپل عمر وروستي شپږ کلونه یې د مېرمنو د ځواکمنېدو په…

نړیوال بانک په افغانستان کې |

Français| Español  Students attending class at Kabul Medical University. Photo Credit: Rumi Consultancy/ World Bank As a women’s rights activist who has dedicated the past six years of her life to…

World Bank Afghanistan |

حضور محصلین پوهنتون طبی کابل در صنف درسی. عکس: شرکت مشورتی رومی/ بانک جهانی [[tweetable]]برای من منحیث یک فعال حقوق زن، که شش سال اخیر عمر خود را صرف توانمند سازی زنان کرده ام، خیلی مهم است، تا از…

بانک جهانی در افغانستان |