Албан бус орчуулга. Бид Дэлхийн Банк болон Монгол улсын Засгийн газар хоорондын 25 жилийн түншлэлийн түүхийг авч үзэж байгаа билээ. Өнөөдөр бид 2003 оныг авч үзнэ. ДНБ долоон хувиар өссөн нь…

Jim Anderson |

We are reviewing the 25 year partnership between Mongolia and the World Bank, one year at a time, and today we examine 2003.  GDP grew 7.0% that year, the highest growth rate since the transition…

Jim Anderson |