The pre-existing inequalities are likely to be exacerbated by the COVID-19 pandemic, making it more difficult for the most vulnerable populations to access critical services - including healthcare…

Linda Van Gelder |

Овие, веќе постоечки нееднаквости, веројатно ќе бидат засилени со пандемијата, што го отежнува пристапот на најранливите до критичните услуги - вклучително и здравствената и социјалната заштита.…

Linda Van Gelder |

Pandemija će vjerovatno pogoršati nejednakosti koje su odranije postojale i dodatno najranjivijima u populaciji otežati pristup ključnim uslugama – uključujući zdravstvenu i socijalnu zaštitu.…

Linda Van Gelder |

Gjasat janë që këto pabarazi, të cilat ekzistonin edhe më parë, të jenë përkeqësuar nga pandemia, duke ua vështirësuar edhe më shumë këtyre grupeve marrjen e shërbimeve me rëndësi kritike, si…

Linda Van Gelder |

Nejednakosti kojima su najugroženije grupe ljudi bile izložene samo će se uvećati u vreme pandemije, pa će im biti još teže da ostvare prava na osnovne usluge, uključujući tu i zdravstvene i…

Linda Van Gelder |

Сможет ли Центральная Азия после почти 200 лет изоляции стать важным связующим звеном в мировой экономике?

Wolfgang Fengler, Paul Vallely |