තේ, රබර් හා පොල්වලින් සමන්විත ශ්‍රී ලංකාවේ වතු අංශය, රජය, ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම්, තනි පුද්ගලයින් හෝ පවුල් විසින් පාලනය කරනු ලබන හෝ හිමිකාරිත්වය දරනු ලබන්නකි. ශ්‍රී ලාංකික ජනගහනයෙන් 4% ක් පමණ…

Shalika Subasinghe |

இலங்கையில் தோட்டத் தொழிற்துறையானது தேயிலை, றப்பர் அல்லது தெங்குத் தோட்டங்களை உள்ளடக்கியதாகவும், அரசாங்கத்தாலோ, பிராந்திய தோட்ட நிறுவனங்களாலோ, தனி நபர்களாலோ, குடும்பங்களாலோ நிர்வாகிக்கப்படுவதாகவோ,…

Shalika Subasinghe |

Sri Lanka's Right to Information act (RTI) can help citizens hold governments accountable and encourage citizens to participate actively in their democracy. Today, the world marks the…

Idah Z. Pswarayi-Riddihough |

Young Economists sharing the stage with Sanjay Kathuria, Lead Economist and Coordinator, Regional Integration (Left to Right: Aamir Khan/ Pakistan, Sreerupa Sengupta/ India, Sanjay Kathuria/ World…

Nikita Singla, Marcio Augusto De La Cruz |

Also available in: Français Photo: Anthony Doudt/Flickr Bridges are critical links in the transport network. In their position across waterways, they are exposed to the full effects of flooding…

Oliver Whalley |

The stat is appalling: [[tweetable]]1 in 3 women worldwide have or will experience intimate partner violence or non-partner sexual violence in their lifetime.[[/tweetable]] Although it may take…

Sweta Shrestha, Ram Devineni, Isabel Santagostino, Margarita Puerto Gómez, Rocio Calidonio |

شريك من الاتحاد الأوروبي يقيّم أضرارا لحقت بمبنى سكني في أوكرانيا. تصوير: الاتحاد الأوروبي إنها فكرة بسيطة لكنها أساسية: الحروب مرتبطة بالكوارث، ويجب دراسة هذه الروابط لتحسين حياة ملايين البشر حول…

Francis Ghesquiere |

  Small shacks with bamboo frames & corrugated tin roofs - where 40 percent of the city’s population live. Sangmoo Kim/World Bank In Dhaka, the capital city of Bangladesh, you cannot miss the…

Sangmoo Kim |

Indian woman cleaning up solar panels in the province of Odisha, India.  Credit: Abbie Trayler-Smith / Panos Pictures / Department for International Development With only 43% of its households…

Keisuke Iyadomi |