වසංගත තත්වයෙන් නැවත යථාතත්වයට පත් වීමට, ඉලක්කගත හා සෑම ක්ෂේත්‍රයක්ම සම්බන්ධ කරගත් ආයෝජනයන් මානව ප්‍රාග්ධනය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සිදු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණකී.

Hartwig Schafer |

Sri Lanka is the South Asia region’s top performer in terms of human development outcomes. This is the result of the country’s commitment and long-track record of achievements in health and…

Chiyo Kanda |