The case of the Maldonado stream: The voice of a citizen Imagínense una concurrida avenida metropolitana por la que transitan autos, omnibuses y trenes; donde hay un hospital, centros médicos,…

María Madrid |

The case of the Maldonado stream: The voice of a citizen Imagine a busy metropolitan avenue crossing the length of Buenos Aires, Argentina, transited daily by buses and trains and lined with a…

Maria Madrid |

Two kids wash their hands with clean water. Their home in Thai Binh Province, Vietnam got access to clean water in 2011. Watch video: Providing clean water in rural areas: an example from Vietnam…

Hoang Thi Hoa |

Hai cháu bé đang rửa tay bằng nước sạch. Gia đình các cháu ở huyện Thái Bình bắt đầu có nước sạch từ năm 2011.Xem video: Cấp nước sạch cho khu vực nông thôn: Bài học từ Việt Nam Mặc dù nền kinh tế…

Hoang Thi Hoa |