Syndicate content

استخدام کارمندان مجرب و متخصص باعث تقویت تلاش ها و گسترش روند اصلاحات در عرصه تدارکات میگردد

Anand Kumar Srivastava's picture
Also available in: English | پښتو
With support from the Afghanistan Reconstruction Trust Fund, the Afghan government is taking steps to professionalize procurement and improve capability in ministries and other government institutions.
با حمایت صندوق بازسازی افغانستان، دولت افغانستان اقدامات لازم را بخاطر ارتقای ظرفیت کارمندان تدارکاتی ادارات و وزارتخانه ها رویدست گرفته است. عکس: اداره تداکارت ملی/ بانک جهانی

پروسۀ استخدام اشخاص واجد شرایط به اساس مهارت های مسلکی (تحصیل، تجربه و سایر مشخصات کاری) در عرصه های مختلف محیط کاری به مثابۀ یک اصل عمده در راستای عملی ساختن برنامۀ استخدام کتلوی دولت به منظور ارائۀ خدمات ملکی محسوب میشود. تطبیق این پروسه در حال حاضر به مثابۀ یک بخشی از برنامۀ اصلاحات خدمات ملکی و تدارکات دولتی به منظور تقویت ظرفیت سازی در وزارتخانه ها و ادارات دولتی جریان دارد. توقوع میرود که در نخستین مرحلۀ تطبیق این برنامه، حدود ۷۰۰ تن زنان و مردان واجد شرایط الی ختم سال ۲۰۱۷ میلادی استخدام شوند.

پروسۀ کنونی استخدام، که توسط کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، پیش برده میشود، در مطابقت و هماهنگی کامل با تلاش های دولت در راستای استخدام حرفوی و بهبود ارتقای ظرفیت وزارتخانه ها و دیگر ادارات دولتی میباشد.

انتخاب کاندیدان واجد شرایط بخش تدارکات از طریق یک پروسۀ دقیق و شفاف پس از سپری نمودن امتحان جمعی انجام میشود، که در این پروسه ۷۸۰۰ کاندید اشتراک نموده بودند. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به طور همه جانبه خدمات تخنیکی را به منظور تطبیق پروسه استخدام با اداره ملی تدارکات انجام میدهد و همچنان وزارت تحصیلات عالی این اداره را در راستای تسهیل پروسه اخذ امتحان کمک مینماید.

More qualified procurement personnel will strengthen Afghanistan’s reform efforts

Anand Kumar Srivastava's picture
Also available in: دری | پښتو
With support from the Afghanistan Reconstruction Trust Fund, the Afghan government is taking steps to professionalize procurement and improve capability in ministries and other government institutions.
With support from the Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF), the Afghan government is taking steps to professionalize procurement to improve the capability of ministries and other government institutions. Photo Credit: NPA/World Bank

Recruiting the right people for the right jobs is the drive behind the first mass recruitment carried out by the Government of Afghanistan to improve public services. The process is currently underway as part of the government’s civil service and procurement reforms to improve capacity in ministries. Almost 700 highly qualified women and men are expected to be recruited by the end of 2017.

The ongoing recruitment, led by the Independent Administrative Reform and Civil Service Commission (IARCSC), is in tune with the government’s efforts to professionalize procurement and improve capability in ministries and other government institutions.
 
Candidates are undergoing a rigorous selection process, including a mass examination, which saw about 7,800 people take the exam. IARCSC is working closely on this initiative with the National Procurement Authority (NPA), which is providing technical support, and the Ministry of Higher Education, which is facilitating the examination process.

د وړ او متخصصو کارکوونکو استخدام د تدارکاتو په برخه کې د اصلاحاتو د رامنځته کولو او د هڅو د پیاوړتیا لامل ګرځي

Anand Kumar Srivastava's picture
Also available in: English | دری
With support from the Afghanistan Reconstruction Trust Fund, the Afghan government is taking steps to professionalize procurement and improve capability in ministries and other government institutions.
د افغانستان د بیا رغونې صندوق په ملاتړ، د افغانستان دولت په پام کې لري، څو په وزارتونو او اړوندو ادارو کې د تدارکاتو په برخه کې د  کارکوونکو د ظرفیت د پياوړي کولو لپاره د اړتیا وړ کړنې ترسره کړي.  انځور: د تدارکاتو ملي اداره/ نړیوال بانک

په بیلابیلو کاري بستونو کې د مسلکي مهارتونو ( زدکړه، تجربه او نور کاري ځانګړتیاوې) پر بنسټ، پر شرایطو برابر کسانو د ګمارنې بهیر د ملکي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه د دولت د ډله ییزو ګمارنې پروګرام د پلي کولو لپاره یو مهم اصل ګڼل کیږي. اوسمهال دا بهیر د ملکي خدمتونو او دولتي تدارکاتو د سمون د پروګرام د یوې برخې په توګه، په وزارتونو او دولتي ادارو کې د ظرفیت جوړونې د پیاوړتیا په موخه جریان لري. تمه ده، چې د دې پروګرام د پلي کولو په لومړي پړاو کې، د ۲۰۱۷ کال تر پایه شاوخوا ۷۰۰ ښځې او نارینه، چې پر شرایطو برابر وي، په دندو وګمارل شي.

د ګمارنې اوسنۍ بهیر، چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون لخوا پر مخ وړل کیږي، په بشپړ ډول د دولت د هغه هڅو، چې د مسلکي ګمارنې په برخه کې یې کړي او د وزارتونو او نورو دولتي ادارو د ظرفیت لوړونې په برخه کې روانې دي؛ همغږي دي او د هغه پر بنسټ په مخ وړل کیږي. د تدارکاتو د برخې لپاره ګمارنه، پر شرایطو برابر کسان د یوې کره او رڼې پروسې له لارې د ډله ییزې ازموینې وروسته ترسره کیږي، چې په دې بهیر کې ۷۸۰۰ تنه کسانو ګډون کړی وو.

 د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون د ګمارنې د پروسې د پلي کولو په موخه
د تدارکاتو له ملي ادارې سره په هر اړخیز ډول تخنیکي خدمتونه وړاندې کوي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت له دې ادارې سره د آزموینې د اخیستلو په برخه کې مرسته کوي.

Building safer houses in Northern India

Hyunjee Oh's picture
The State of Uttarakhand is endowed with vast natural resources, and is one of the most frequented pilgrimage/ tourist destinations in India. However, the State also has a very fragile terrain that is also highly prone to earthquakes.
The State of Uttarakhand is endowed with vast natural resources, and is one of the most frequented pilgrimage and tourist destinations in India. However, the State also has a very fragile terrain that is also highly prone to earthquakes. Credit: GFDRR/ World Bank
This blog is part of a series exploring the housing reconstruction progress in Uttarakhand, India.
 
In June 2013, a heavy deluge caused devastating floods and landslides in the state of Uttarakhand located in the Himalayan foothills. The disaster – the worst in the country since the 2003 tsunami—hit more than 4,200 villages, damaged 2,500 houses, and killed 4,000 people.
 
Since 2013, the Government of Uttarakhand with support from the World Bank and the Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) has helped the people of Uttarakhand restore their homes, build better roads, and better manage future disaster risks through the Uttarakhand Disaster Recovery Project (UDRP).
 
Central to the project is rebuilding 2,382 houses that are more resilient to disasters. The project has promoted an owner-driven housing reconstruction model, whereby beneficiaries rebuild their houses on their own with technical and social support from a local NGO, using guidelines issued by the project for disaster resilient housing.
 
Watch how we’ve helped build safer houses for the people in Uttarakhand:
 
Building Safer Houses in Northern India

 

Challenges and opportunities of urbanization in India

Divya Gupta's picture

India’s leading urban thinkers and practitioners gathered earlier this month, on November 1, 2017, in New Delhi to discuss “Challenges and Opportunities of Urbanization in India,” at a Roundtable Discussion organized by the World Bank Group. The event was chaired by Ede Ijjasz-Vasquez, Senior Director, Global Practice for Urban, Social, Rural and Resilience, World Bank.


 
“India's urban trajectory will be globally important,” said Vasquez in opening remarks, underscoring the strong link between the country’s economic trajectory and how it urbanizes, particularly over the next two decades. “It’s progress on poverty elimination, efficiency and growth of the economy, health of urban residents, climate emissions will all have a very important bearing, not just for India, but globally.”

Rural Bangladeshis filming their way to better nutrition

Wasiur Rahman Tonmoy's picture
Local communities in the Chittagong Hill Tracts have created awareness videos to encourage the consumption of nutritious foods, including indigenous foods, threatened by packaged food products with low nutritional value
Local communities in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh have created awareness videos to encourage the consumption of nutritious foods, including indigenous foods, threatened by packaged food products with low nutritional value.

In Bangladesh, chronic and acute malnutrition are higher than the World Health Organization’s (WHO) thresholds for public health emergencies—it is one of 14 countries where eighty percent of the world’s stunted children live.
Food insecurity remains a critical concern, especially in the Chittagong Hill Tracts (CHT).
 
Located in the southeastern part of Bangladesh, CHT is home to 1.7 million people, of whom, about a third are indigenous communities living in the hills. The economy is heavily dependent on agriculture, but farming is difficult because of the steep and rugged terrain.
 
With support from the South Asia Food and Nutrition Security Initiative (SAFANSI), the Manusher Jonno Foundation (MJF) conducted a food and nutrition analysis which finds that more than 60% of the population in CHT migrates during April – July when food becomes harder to procure.
 
Based on these findings, MJF helped raise awareness through nutrition educational materials and training.  The foundation staff also formed courtyard theatres with local youth to deliver nutrition messages, expanded food banks with nutritious and dry food items, and popularized the concept of a “one dish nutritious meal” through focal persons or “nutrition agents” among these communities.

Addressing violence against women in Pakistan: time to act now

Uzma Quresh's picture
Pakistan women gbv
The time is right to act on this issue in Pakistan. If we do not address violence against women and girls, sustainable growth will remain elusive.

Almost one in three married Pakistani women report facing physical violence from their husbands. The informal estimates are much higher. Such violence is not only widespread, it is also normalized. According to Bureau of Statistics, more than half of the women respondents in one province believe that it is ok for a husband to beat his wife under certain circumstances; and these attitudes are not much different in the rest of the country.
 
This violence also has serious implications on economic growth. Only 22% of women are formally reported to participate in the Pakistani workforce. Yet working is often not a choice and comes with risks.

This means some women face the risk of being sexually harassed, and assaulted by men outside their home if they choose to work. However, studies indicate that some women may also face violence within their households because of perceived dishonor and a threat to masculinity when they work outside the home. Intimate partner violence is expensive, in terms of medical cost, and missed days of work. However, what is harder to cost for is the psychological trauma due to violence that prevents women from achieving their full potential.

Forest fires: need for rethinking management strategies

Dr. H. S. Suresh's picture

Earth’s landscape has been subjected to both natural and anthropogenic fires for millions of years.

Natural, lightning-caused fires are known to have occurred in geological time continuously at least since the late Silurian epoch, 400 million years ago, and have shaped the evolution of plant communities.

Hominids have used controlled fire as a tool to transform the landscape since about 700,000 years ago. These hominids were Homo erectus, ancestors of modern humans. Paleofire scientists, biogeographers and anthropologists all agree that hominid use of fire for various purposes has extensively transformed the vegetation of Earth over this period.
 

Dry season ground fire in Mudumalai.  Photo Credit: Dr. H. S. Suresh

The nature of Earth’s modern-day biomes would be substantially different if there had been no fires at all. William Bond and colleagues (2005) used a Dynamic Global Vegetation Model to simulate the area under closed forest with and without fire. They estimated that in the absence of fire, the area of closed forest would double from the present 27% to 56% of present vegetated area, with corresponding increase in biomass and carbon stocks. This would be at the expense of C4 grasslands and certain types of shrub-land in cooler climates.

Climate-smart agriculture is “common-sense agriculture”

Martien van Nieuwkoop's picture
 Neil Palmer / CIAT
Climate-smart agriculture profiles for Bhutan, Pakistan and Nepal provide an important step forward in creating a sustainable food system in South Asia. Photo: Neil Palmer / CIAT


According to a recent study published in Science Advances, climate change is projected to hit South Asia especially hard.
 
Impacts will be particularly intense in the food and agriculture sector. A region inhabited by about one-fifth of the world’s people, South Asia and its densely populated agricultural areas face unique and severe natural hazards. Its food system is particularly vulnerable. Climate-smart agriculture (CSA)-- which is an integrated approach to managing landscapes that is focused on increasing agricultural productivity, improving resilience to climate change, and reducing agricultural greenhouse gas emissions—is part of the solution.
 
The World Bank is working to mainstream climate smart agriculture in South Asia with a series of Climate-Smart Agriculture or “CSA” Country Profiles for Bhutan, Nepal and Pakistan, that were launched recently in collaboration with Governments and relevant stakeholders. The findings in the profiles are specific to national contexts, but there is a common thread.  We learned that for South Asia, climate change adaptation and mitigation pose major challenges and opportunities for agriculture sector investment and growth.  
 
The farmers, Government representatives and other stakeholders I met during the CSA Country Profile launches expressed huge interest in learning how they can put CSA into practice.  Farmers especially were interested in making CSA part of their daily farming routines.  As interest grows, so does momentum to take the CSA agenda forward, from research institutions and high level gatherings into farmer’s fields. As one farmer I met in Pakistan said, “Climate-smart agriculture is Common-sense agriculture.
 
Pakistan
 
Climate change is already impacting Pakistan, which often experiences periods of severe droughts, followed by devastating floods. In the aftermath of the 2010 floods, one fifth of the country’s land area was submerged, damaging the economy, infrastructure and livelihoods, and leaving 90 million people without proper access to food. Moving forward, changes in monsoons and increased temperatures will further challenge the agricultural sector, particularly northern Pakistan where vulnerability to climate change is already high.
 
At the same time, CSA offers attractive opportunities for strengthening Pakistan’s agricultural sector. Innovative, technological practices like laser land leveling and solar powered irrigation systems and management changes like crop diversification, proper cropping patterns and optimized planting dates could put Pakistan’s food system onto a more climate-smart path. Investments in research to develop high-yielding, heat-resistant, drought-tolerant, and pest-resistant crop varieties as well as livestock breeds could also make a difference.

Farming innovations improve livelihoods and incomes in Afghanistan’s Balkh Province

Ahmad Fahim Jabari's picture
Also available in: دری | پښتو
NHLP is working toward the overarching goal of promoting the adoption of improved production practices.
The National Horticulture and Livestock Project (NHLP) is working to improve agriculture through boosting productivity and quality. Photo Credit: NHLP/World Bank

Every working day, I work closely with my colleagues and coordinate with other stakeholders. I am happy with my job as a member of the National Horticulture and Livestock Project (NHLP) because we work to strengthen rural development, the foundation of Afghanistan’s economy.
 
When I joined NHLP as the information and communication officer in 2009, I realized that farmers in northern Afghanistan were all but unaware of improved practices and technologies in horticulture, livestock, and irrigation systems. Their production and productivity were low, and maintaining consistent product quality was a challenge. As a person who studied agriculture and has lived in northern Afghanistan, I remember that farmers were never convinced by the idea of adopting modern horticultural techniques and, despite their hard work, they earned little.
 
At the beginning of the project, it was hard for the farmers to trust NHLP,  the new techniques that were introduced were proven to be more efficient and economically viable. The project is transforming the traditional system of horticulture and livestock to a more productive and modern one. The new orchards are designed and laid out well, and planted with fruit saplings that are marketable and adapted to the weather and geography of the province.

Pages