رویدست گرفتن اقدامات عملی، یگانه راه جهت تأمین آینده روشن برای افغانها

This page in:
Today, over 8.5 million students attend school–over 40% of them girls
امتیاز عکس: شرکت مشورتی رومی/ بانک جهانی

در سال ۲۰۰۱ میلادی صرف یک میلیون متعلم شامل مکاتب در افغانستان بودند، که تمام آنان را پسران تشکیل میداد. اما امروز تعداد متعلمین در مکاتب این کشور به بیشتر از ۸،۵ میلیون تن رسیده، که از این جمله ۴۰ درصد آنها را دختران تشکیل میدهد .
 
آمنه، متعلم صنف نهم، یکی از ۳ میلیون دختر امروز قادر است با پشتیبانی مردم افغانستان و به حمایت جامعه جهانی به مکتب برود. وی میگوید: "شاهد ترقی و پیشرفت های زیادی در محیط درسی مکتب ما هستم. با تغییر در روش های تدریس و فراهم سازی مواد درسی جدید، حالا ما میتوانیم بیشتر و بهتر بیاموزیم." آمنه، یکی از میلیون ها دختر افغان است که زندگی اش در مقایسه با گذشته بهبود یافته است و امیدواری زیادی برای تحکیم یک آینده مرفه در افغانستان دارد.  
 
پس از آنکه در ماه جولای سال ۲۰۱۸ میلادی به حیث معاون بانک جهانی برای کشور های جنوب آسیا شروع بکار نمودم، اولین سفر کاری ام  به افغانستان بود. با آنکه هنوز هم افغانستان با چالش های زیادی مواجه است، اما پیشرفت و دست آورد ها در سکتور های مختلف از جمله صحت، معارف، ایجاد و بازسازی زیر بنا و از همه مهمتر تلاش و استقامات بی شائبه افغانها در برابر مشکلات و موانع، چشمگیر است.
 
افغانستان دارای ظرفیت های بالقوه برای رشد اقتصادی می باشد  که میتوان از آن جمله موقیعت ستراتیژیک جغرافیایی این کشور، موجودیت نیروی جوان کار و دسترسی به منابع  سرشار طبیعی را از عوامل کلیدی و تاثیر گذار برای تأمین رُشد و توسعه اقتصادی پایدار در این کشور عنوان کرد. با استفادۀ مطلوب از این ظرفیت ها و تطبیق درست برنامه ها، افغانستان میتواند به رُشد اقتصادی سریع و بهبود همه جانبۀ در شرایط زندگی افغان ها نایل گردد.

Afghanistan was ranked as a top improver in the World Bank’s annual Doing Business report for its reforms
امتیاز عکس: شرکت مشورتی رومی/ بانک جهانی

باوجود پیشرفت های چشمگیر و موجودیت ظرفیت های بالقوه در این کشور، آمار و یافته ها مبین آنست که بنابر موجودیت فقر مداوم، افزایش میزان بلند بیکاری و نبود امنیت، شرایط زندگی برای افغان ها دشوار باقی مانده است .
 
بدون شک تنش های سیاسی، اعتماد سرمایه گذاران و تاجران را کمتر ساخته و در نتیجه آن ثبات و پیشرفت اقتصادی در این کشور نستباَ متزلزل شده است. غلبه کردن بر این مشکلات نیازمند تلاش های خستگی ناپذیر می باشد.
 
برعلاوه آن،  تمرکز روی تطبیق بهتر برنامه ها در هماهنگی میان دولت افغانستان و همکاران بین المللی اش باید افزایش یابد تا از منابع مالی و کمکهای بین المللی به گونۀ مؤثر و مطلوب برای بهبود شرایط زندگی افغانها استفاده اعظمی صورت گیرد.
 
با در نظر داشت این مؤلفه ها، امروز در کنفرانس جنیوا برای افغانستان در کشور سویس اشتراک  نمودم. در این کنفرانس نماینده های با صلاحیت کشور های کمک کننده و سازمان های بین المللی گرد هم امده اند تا از تجدید تعهدات و حمایت دراز مدت جامعه جهانی از تلاش های دولت و مردم افغانستان در راستای تأمین یک آینده صلح آمیز و مرفه اطمینان داده و بر تطبیق برنامه های اصلاحات حکومت افغانستان تاکید نمایند.
 
دو سال قبل، یعنی در سال ۲۰۱۶ میلادی، دولت افغانستان و جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل برای افغانستان توافق دوجانبه را مبنی بر پیشبرد امور انکشافی و اجتماعی افغانستان اعلام نمودند و بر اساس آن دولت افغانستان متعهد گردید تا گام های مؤثری را بسوی تأمین رُشد اقتصادی و تحکیم صلح بردارد.


در این مدت ما شاهد پیشرفت و تلاش های دولت افغانستان در راستای تطبیق برنامه های اصلاحات بوده ایم، که  شامل بهبود مدیریت سیستم مالی عامه و شرایط سرمایه گذاری و کسب و کار می شود تا اینکه فرصت های بیشتراشتغال از طریق سکتور خصوصی فراهم گردد. تطبیق اصلاحات در این بخش ها توأم با دستیابی به نتایج ملموس بوده است. چنانچه افغانستان در گزارش انجام تجارت بانک جهانی به عنوان یکی از برترین کشور های تطبیق کننده اصلاحات در زمینه  سهل سازی آغاز تجارت قرار گرفته است.
 
افزون بر آن، دورنمای صلح و ثبات در افغانستان امیدوار کننده به نظر میرسد، که میتوان آنرا  نشانه مثبت به منظور رُشد اقتصادی در سالهای پیشرو تلقی کرد. در صورتیکه مذاکرات صلح به یک صلح دوامدار منتج شود، افغانستان در مسیر رشد پایدار اقتصادی قرار خواهد گرفت.
 
علی الرغم دستاوردهای کنونی، دولت افغانستان مسیر طولانی را در راستای مقابله با دامنه گسترده فقر، ایجاد زمینه های اشتغال و تأمین و تحکیم امنیت برای مردم باید بپیماید . در نشست امروز در شهر جنیوا، به نمایندگی از گروپ بانک جهانی، خطاب به دولت افغانستان و جامعه جهانی خاطر نشان ساختم که روند تطبیق برنامه های ستراتیژیک دارای اولویت ملی را که به منظور توانمند سازی سکتور های زراعت و صنایع استخراجی همه باهم ایجاد کرده ایم، باید سرعت  بخشیده و سرمایه گذاری ها را در بخش های اتصال روابط تجارتی و ترانزیتی کشور های منطقه، تطبیق اصلاحات به منظور رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاری و تحکیم دست آورد ها در سکتور معارف و صحت افزایش دهیم.
 
منظور از تسریع روند تطبیق برنامه ها لزوماَ به معنی طرح پالیسی ها، قوانین و مقررات جدید نیست. بلکه، لازم است تا چند هدف کلیدی شناسایی گردیده و تمامی تلاش ها و منابع قابل دسترس را برای دستیابی به آن به کار برده و در صورت برخورد با موانع و مشکلات، اقدامات فوری روی دست گرفته شود. به عباره دیگر، در صورتیکه که موانع سد راه پیشرفت و توسعه قرار میگیرند، نیاز است تا  اقدامات فوری رویدست گرفته شود.
 
زمان انتظار کشیدن به پایان رسیده و حال ضروریست تا اقدامات عملی رویدست گرفته شود . بیائید تا یکجا و در کنار یکدیگر دیدگاه ها را در صحنه عمل تطبیق نمائیم. برداشتن گام های دشوار اما ضروری بنیاد محکم را برای یک آینده مرفه و مطمئین برای افغانستان می گذارد. این انتظاریست که آمنه و میلیون ها افغان دیگر که برای یک آینده بهتر تلاش می ورزند از همه ای ما  دارند.


Authors

Hartwig Schafer

Former Vice President, South Asia Region, World Bank

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000