باغداری روزنهٔ برای انکشاف و اشتغال زایی در روستا های افغانستان

This page in:
Image
تا سال های ۱۹۶۰ افغانستان یکی از بزرگترین صادر کنندگان محصولات زراعتی بخصوص میوه جات خشک در منطقه محسوب میگردید. عکس: بانک جهانی

افغانستان در حال حاضر با مشکلات ناشی از میزان بلند بیکاری و رشد ضعیف اقتصادی  مواجه بوده که عوامل عمدهٔ آن کاهش در کمکهای خارجی و ادامهٔ نا امنی ها محسوب میگردد. با آنکه تلاش ها به منظور بهبود و انکشاف سکتورهای مختلف  بویژه معادن و صنایع تولیدی همواره صورت گرفته است، اما دست اورد ها ضعیف به نظر میرسند، زیرا مولدین داخلی  باید تلاشهای  زیادی انجام دهند، تا با بازیگران منطقوی و بین المللی که صنعت خود را در جریان سالهای که افغانستان درگیر جنگ و بی ثباتی بود تقویت کرده اند، رقابت کرده بتوانند.  علل الرغم آن، سرمایه گذاری در سکتور زراعت، بخصوص در بخش باغداری، توانسته است نتایج ملموس را برای دهاقین و باغداران افغان به ارمغان بیآورد، زیرا  شرایط اقلیمی افغانستان مساعد برای تولید محصولات زارعتی که  در بازار های محلی و منطقوی  تقاضا زیاد برایشان وجود دارد، میباشد.
 
نمونهٔ خوب این ادعا را میتوان در نزد ملا درانی، باشندهٔ قریه محمد علی کس، ولسوالی قرغه یی در ولایت لغمان دریافت کرد. در سال ۱۳۹۵،  وی مزرعهٔ خود را با غرص تاک های انگور به تاکستان تبدیل کرد که در نتیجه درآمدش بیشتر و سبب ایجاد فرصت های شغلی برخلاف انتظار او  گردید. ملا درانی میگوید: "تاکستان من از یکسو درآمد هشت مرتبه بیشتر از گذشته را برایم بوجود آورده و از جانب دیگر، به جای اینکه اعضای خانواده من به شهر رفته برای دیگران کار کنند، امروز همهٔ شان در زمین خود به باغداری مصروف هستند." وی همچنان میگوید که: "از طریق باغداری، من توانسته ام، تا برای سایر باشنده گان قریه نیز فرصت های کاری موسومی را در وقت جمع آوری حاصلات بوجود آورم».
 
به گفتهٔ ملا درانی، موفقیت وی در اینست که انواع درست انگور را انتخاب کرده و آنرا بر کشت غله جات ترجیح داده است. "حاصل تاک های انگور زمین من بخاطر درآمد بیشتر دارد که  حاصلات آن زمانی  اماده میشود که در بازار عرضه دیگر میوجات داخلی  تقریبآ وجود ندارد، که در نتیجه ، انگور به نرخ بلند بفروش میرسد." ملا درانی در رابطه به میزان درآمد از حاصلات انگور امسال میگوید: "من امسال به ارزش ۴ هزار دالر امریکایی درآمد را از بابت فروش انگور که مساحت  باغ آن حدود ۲۰۰۰ متر مربع میباشد بدست آوردم. "
 
در احداس این باغ انگور کمکهای مالی و تخنیکی را ملا درانی از وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از طریق برنامه ملی باغداری و مالداری بدست اورده است. این برنامه توسط صندوق بازسازی افغانستان تمویل میگردد که هدف آن کمک با دهاقین ولسوالی های انتخاب شده، در معرفی روشهای خوب تولیدی میباشد. 

Image
برنامه ملی باغداری و مالداری تاکنون بیشتر از ۵۵۰۰۰ دهقان و باغدار را در عرصه ایجاد باغ های میوه حمایت نموده است. ملا درانی از ولایت لغمان یکی از مستفید شوندگان این برنامه توانسته از طریق این برنامه یک باغ انگور را به شیوه عصری ایجاد و حاصلات بیشتر ازآن بدست آورد. عکس: بانک جهانی


گزارش انکشافی افغانستان که اخیراً توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ به نشر رسید، میزان رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان را در سال ۲۰۱۶ ،  به ۲،۲ درصد ثبت کرده است. بهبود در رشد تولید ناخالص داخلی، تا حدود زیاد ناشی از افزایش محصولات زراعتی حاصل گردیده که طبق این گزارش، میزان رشد ۶ درصدی سکتور زراعت در سال ۲۰۱۶ بی سابقه بوده و دستیابی به این میزان رشد، در نتیجه بهبود قابل ملاحظه محصولات و فرآورده های باغداری حاصل گردیده است. بهبود در میزان رشد محصولات زراعتی قسماً در نتیجهٔ سرمایه گذاری و تلاش ها به منظور توسعه باغداری حاصل گردیده است که در این راستا نقش برنامه ملی باغداری و مالداری ملموس و قابل ملاحظه بوده است .

الی اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی، افغانستان از جملهٔ کشور های صادرکنندهٔ بزرگ محصولات زراعتی و باغداری شناخته میشد، مخصوصاً میزان صادرات میوه جات خشک افغانستان چشمگیر بود. ولی در اثر بی ثباتی و نا امنی های چندین دهه در این کشور، تولید و صادرات محصولات باغداری به پیمانه ی محدود گردیده است که در حال حاضر افغانستان به مثابه کشور وارد کنندهٔ اکثر میوه جات میباشد که باید در داخل کشور تولید میشد، مبدل گردیده است.
 
یکی از فعالیت های عمدهٔ برنامه ملی باغداری و مالداری، معرفی انواع اصلاح شدهٔ محصورات باغداری به دهاقین و زارعین در سراسر کشور میباشد. تاکنون، بیشتر از ۵۵۰۰۰ تن دهاقین، همانند ملا درانی، تحت حمایت این برنامه قرار گرفته اند باغ های جدید انگور و تاکستان ها را ایجاد نموده ا ند که تعداد این باغ ها به تولید میوه اغاز  آغاز کرده اند. از آنجاییکه  جهت تولید میوه باغ جدید به حدود سه الی شش سال ضرورت دارد، آنعده باغ های که در سال ۲۰۱۳ میلادی احداث شده اند، اکنون حاصلات قابل انتظار را ببار آورده و توقع میرود، تا ثمر بیشتر ازین باغها طی سال های آینده بدست آید.
 
توقع میرود، تا سرمایه گذاری ها در عرصه باغداری صورت گرفته سبب رشد مزید  و افزایش فرصت های کاری در کشور گردد. بیشتر از ۴۰۰۰۰ تن مستفیدشوندگان، اعم از زن و مرد، از فعالیت های برنامه ملی باغداری و مالداری در عرصه های باغداری و مالداری نفع برده اند،  واین برنامه را یکی از نمونه های   موفق  فعالیت های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در کشوریکه جنگ و ناامنی دامنگیر آنست، به نمایش گذاشته است.


Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000