Читањето може да ги пренесе децата во нови светови, а силни развиени вештини за читање се основни за успехот на училиште.

Bojana Naceva, Martin Galevski, Melissa Kelly |

Овие, веќе постоечки нееднаквости, веројатно ќе бидат засилени со пандемијата, што го отежнува пристапот на најранливите до критичните услуги - вклучително и здравствената и социјалната заштита.…

Linda Van Gelder |

  Во 2015 година, повеќе од половина милион ученици – претставници на 28 милиони ученици на 15-годишна возраст од 72 земји и економии – учествуваа во Програмата за меѓународно оценување на…

Bojana Naceva |