Two kids wash their hands with clean water. Their home in Thai Binh Province, Vietnam got access to clean water in 2011. Watch video: Providing clean water in rural areas: an example from Vietnam…

Hoang Thi Hoa |

Hai cháu bé đang rửa tay bằng nước sạch. Gia đình các cháu ở huyện Thái Bình bắt đầu có nước sạch từ năm 2011.Xem video: Cấp nước sạch cho khu vực nông thôn: Bài học từ Việt Nam Mặc dù nền kinh tế…

Hoang Thi Hoa |