This blog is part 2 of a blog series. This blog aims to contribute to an on-going conversation as to how a set of converging cloud, AI, and satellite and aerial imaging technologies can be…

Kai Kaiser, Caleb Robinson, Bistra Dilkina, Dan Morris, Nebojsa Jojic, Huong Thi Lan Tran |

Đây là phần 2 của chuỗi blog thảo luận về ứng dụng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo để khai thác thông tin từ ảnh viễn thám đặt trọng tâm vào người dùng cuối nhằm tăng cường quản lý hạ tầng,…

Kai Kaiser, Caleb Robinson, Bistra Dilkina, Dan Morris, Nebojsa Jojic, Huong Thi Lan Tran |

This blog is part 1 of a blog series. This blog aims to contribute to an on-going conversation as to how a set of converging cloud, AI, and satellite and aerial imaging technologies can be…

Kai Kaiser, Caleb Robinson, Bistra Dilkina, Dan Morris, Nebojsa Jojic, Huong Thi Lan Tran |

Đây là phần 1 của chuỗi blog thảo luận về ứng dụng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo để khai thác thông tin từ ảnh viễn thám, đặt trọng tâm vào người dùng cuối, nhằm tăng cường quản lý hạ tầng…

Kai Kaiser, Caleb Robinson, Bistra Dilkina, Dan Morris, Nebojsa Jojic, Huong Thi Lan Tran |

We are entering the final phase of the race and our collective actions will determine if we can take the checkered flag or not by 2030.

Carolina Sánchez-Páramo |

Estamos entrando en la fase final de la carrera para poner fin pobreza extrema en el mundo y nuestras acciones conjuntas determinarán si para 2030 podremos tomar la bandera a cuadros o no.

Carolina Sánchez-Páramo |