. ټاکل شوې ده چې د ۲۰۲۰ زېږدیز کال په پای کې د افغانستان لپاره د نړۍوالو د مرستو موده تمامه شي، دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال نړۍواله ټولنه له افغانستان سره د راتلونکو مرستو د چمتو کولو پر…

Henry G. Kerali |

Donors are currently considering future aid commitments as pledges made at the Brussels Conference on Afghanistan in 2016 due to expire at the end of 2020.

Henry G. Kerali |

قرار است معیاد کمک های مالی بین المللی برای افغانستان در اخیر سال ۲۰۲۰ میلادی پایان یابد، این در حالیست که در حال حاضر جامعه جهانی در مورد چگونگی ادامه کمک های شان به افغانستان در اینده بحث میکنند…

Henry G. Kerali |

Even in the most challenging places, investment and growth are possible. And of all the places most in need of development, the Sahel must sit near the top of the list.

Aliou Maiga |

Même dans les régions les plus difficiles du monde, l’investissement et la croissance demeurent possibles. Et de toutes les régions ayant le plus besoin de développement, le Sahel figure en haut…

Aliou Maiga |

Public spending in Afghanistan is equal to more than half of the economy’s output. Government and international partners spend around $11 billion, in an economy that produces around $19 billion of…

Tobias Haque |

Public spending in Afghanistan is equal to more than half of the economy’s output. Government and international partners spend around $11 billion, in an economy that produces around $19 billion of…

Tobias Haque |

Public spending in Afghanistan is equal to more than half of the economy’s output. Government and international partners spend around $11 billion, in an economy that produces around $19 billion of…

Tobias Haque |