முன்யோசனை மிக்க சிந்தனை மற்றும் மனித மூலதனத்தில் உள்வாங்கும் தன்மை மிக்க முதலீடுகள் என்பன மீட்சிப் பாதைக்கு ஆதரவளிக்கும் விடயங்களாகும்.

Hartwig Schafer |

இலங்கையில் பெண்கள்  அவர்கள் பணியிடங்களில் துன்புறுத்தல்களை எதிர்கொள்வது வழமையான விடயமாக காணப்படுகின்றது. நான் பணிபுரியும் நிறுவனத்தில் பணியில் அக்கறையற்ற நபர்களிற்கு  இடமில்லை என்ற…

Seshika Fernando |

  இன்று மார்ச் 8ம் திகதி தொடக்கம் உலக வங்கியைச் சேர்ந்த நாம் ஆரம்பித்துள்ள இந்த வேலைத்திட்டத்தினூடாக  நாட்டின் அரசாங்கம், அபிவிருத்திப் பங்காளர்கள், தனியார் துறையினர் மற்றும் பொதுமக்களையும்…

Idah Z. Pswarayi-Riddihough |