Published on Eurasian Perspectives

Ljudi dobijaju veću moć pred srpskim sudovima

This page in:
Image

Šta se dešava ako imate pravni problem, a ne možete da priuštite advokata?
 
U Srbiji smo sada korak bliže da odgovorimo baš na to pitanje.
 
Prosečna zarada u ovoj zemlji iznosi oko 365 evra mesečno, ali sudski i advokatski troškovi često narastu do daleko većeg iznosa. Iz tog razloga mnogi građani ne mogu da priušte pristup pravdi.
 
Istraživanje koje je Svetska banka nedavno sprovela o pristupu pravdi u Srbiji ukazuje na to da je priuštivost postupka najveća pojedinačna prepreka za vođenje sporova, što se naročito odražava na slučajeve zloupotrebe položaja (kao, na primer, radnopravne predmete koji se odnose na neisplaćene zarade), sporove manje vrednosti (kao što je neizmirenje obaveza po osnovu isporučene robe) i kršenje ljudskih prava. Priterani uza zid, građani se osećaju bespomoćno i obespravljeno i prosto ne čine ništa, snoseći posledice koje to proizvodi na njihove živote i poslovanje.
 
Tim Banke za reformu pravosuđa u regionu Evrope i centralne Azije je uspostavio partnerstvo sa YUCOM-om, nevladinom organizacijom iz Srbije koja se bavi zaštitom ljudskih prava, kako bismo pružili moguće rešenje za ovaj problem i povećali pravnu pismenost građana koji ne mogu da priušte advokata.
 
Zajedno smo izradili vodič kojim se običnim građanima i privrednicima pomaže da se snađu u sudskom sistemu u Srbiji. Reč je o jednostavnom, slikovitom dokumentu namenjenom laicima koji čitaoca upoznaje sa osnovnim radnjama u postupku, troškovima i rokovima koji važe kada se sudu podnese tužba. U njemu se navode i osnovne informacije o pravosudnim institucijama i daju saveti o tome šta možete očekivati na sudu.
 
Vodič daje jednostavne odgovore na pitanja poput sledećih:
  • Koja dokumenta da ponesem na sud?
  • Šta se dešava u sudnici?
  • Šta se smatra dokazom?
  • Šta će biti ako se ne pojavim?
  • Kako da se obučem kada idem na sud?
  • Koji su mogući ishodi postupka ako sam ja tužilac (ako ja podnosim tužbu) ili tuženi (ako su mene tužili)?
Ovaj vodič je prvenstveno namenjen građanima i malim privrednicima koji se suoče sa problemima pravne prirode ali ne mogu da priušte advokata.
 
Nevladine organizacije i pružaoci besplatne pravne pomoći mogu da dopru do većeg broja građana tako što će deliti ovaj vodič u situacijama kada žele da pomognu korisniku svojih usluga ali to nisu u stanju (bilo da im nedostaju sredstva, bilo da nemaju mandat). Ovaj vodič može biti koristan i studentima prava i advokatima koji po prvi put zastupaju klijenta – a predstavlja i koristan alat za sudove.
 
Naime, u skladu sa srpskim pravom, kako bi se osigurala jednakost, sudije su dužne da pruže pomoć parničarima koje ne zastupa advokat. Zaposleni u sudu sada mogu da preporuče ovaj vodič građanima koji se raspituju o ovom vidu podrške.
 
Ovaj vodič predstavljamo čitaocima uz jednu rezervu: iako jeste koristan, on ne predstavlja sveobuhvatno rešenje. Njime se ne nude pravni saveti i on ne može da posluži kao zamena za angažovanje iskusnog advokata posvećenog dobrobiti svog klijenta.
 
Pored toga, njime se ne otklanja potreba za reformom pravne pomoći u Srbiji u cilju njenog boljeg usklađivanja sa sistemom koji je na snazi u zemljama članicama Evropske unije (EU). Iako se o ovom pitanju već preko deset godina vodi debata – i mada su predložene brojne reforme – Srbiji i dalje nedostaje čvrst temelj za pružanje pravne pomoći onima koji nisu u stanju da priušte pristup pravosuđu.
 
Pa ipak, čak i samo kao prelazno rešenje, ovaj vodič može značajno da zadovolji potrebu za boljim pristupom osnovnim pravnim informacijama u Srbiji i pomogne građanima – naročito siromašnim – da se osećaju malo osnaženije. Uz ovaj vodič, glas građana Srbije čuće se nešto glasnije pred sudovima.
 
Srbija se objavljivanjem ovog vodiča približava ostvarenju značajnog cilja – pristupa pravdi za sve – što je garantovano ne samo Ustavom Republike Srbije, već i regionalnim sistemima zaštite ljudskih prava. Time se ispunjavaju i zadaci zacrtani programom za pristupanje EU, kao i Akcionim planom Republike Srbije za pristupanje EU, koji pristup pravdi postavlja na značajno mesto u spisku prioriteta.
 
Vodič je dostupan kako u papirnom, tako i u elektronskom obliku, i to na srpskom i engleskom jeziku, kao i na jezicima nacionalnih manjina u Srbiji, među kojima su albanski, bugarski, slovački i rumunski. Biće ga moguće preuzeti i sa internet stranica sudova, ministarstava i nevladinih organizacija.
 
Naredni korak za Svetsku banku i YUCOM je promotivna kampanja koja će se odvijati širom zemlje i koja treba da počne idućeg meseca.
 
Dok su primerci vodiča još izlazili iz štamparske mašine, desilo se nešto zanimljivo. Jedan od radnika u štampariji nas je pozvao i pitao da li može da dostavi primerak manje, jer želi da odnese jedan primerak kući pošto mu porodica ima neke pravne probleme! Da li se iz toga može naslutiti kakva budućnost očekuje ovaj vodič?

Nadamo se da je tako.

Authors

Georgia Harley

Senior Strategy Officer, International Development Association (IDA)

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000