Syndicate content

Huong Thi Lan Tran

Guest blogger - Governance
Huong Thi Lan Tran (Huong) is currently a Governance Specialist in the World Bank Vietnam country office. With support from UK-DFID through the GAPAP trust fund, Huong’s work focuses on a range of governance issues, including access to information, transparency, and anticorruption. Prior to joining the World Bank in Vietnam, Huong worked on governance and human rights for the Finnish Development Agency in Hanoi where she managed many grassroots projects to improve access to information, access to services for citizens, and to prevent rural women from being trafficked. Her passion is to work for a world with as much peace and happiness as possible. She received her Masters of Development Studies from Victoria University of Wellington in New Zealand. Trần Thị Lan Hương (Hương) hiện là Chuyên qua quản trị nhà nước của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam. Với hỗ trợ của Bộ phát triển quốc tế Anh, công việc của Hương tập trung vào một loạt các lĩnh vực quản trị nhà nước, bao gồm tiếp cận thông tin, minh bạch và phòng chống tham nhũng. Trước khi làm việc cho Ngân hàng thế giới, Hương làm trong lĩnh vực quản trị và quyền con người ở Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội. Ở Đại sứ quán Phần Lan, Hương quản lý các dự án nhỏ nhằm cải thiện tiếp cận thông tin, tăng chất lượng dịch vụ công cho người dân, phòng chống buôn bán phụ nữ. Mối quan tâm của Hương là làm việc vì một thế giới, một môi trường với nhiều hòa bình và hạnh phúc hơn. Cô nhận bằng Thạc sĩ Nghiên cứu phát triển của trường Đại học Victoria ở Wellington, New Zealand.