Syndicate content

Victoria Kwakwa

Victoria Kwakwa's picture
Vietnam
Victoria Kwakwa is currently the Country Director for Vietnam at the World Bank. She has held this post since 2009, and joined the World Bank as a young professional in 1989. Her work at the World Bank has been mainly on economic policy issues across a range of countries in Africa and East Asia. Key areas of her work include competitiveness and growth issues, public expenditure management, fiscal decentralization and economic governance. Ms Kwakwa was a member of the core team for the 2000/2001 World Development Report on Poverty. She has worked in Washington as well as in field assignments in Nigeria, Rwanda and now in Vietnam. Ms Kwakwa holds a PhD in economics from Queens University in Canada. Victoria Kwakwa hiện là Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Bà đã giữ chức vụ này từ năm 2009 và bà gia nhập Ngân hàng Thế giới từ năm 1989 với tư cách là một chuyên gia trẻ tuổi. Công việc chính của bà tại Ngân hàng Thế giới là làm việc về các vấn đề chính sách kinh tế ở một loạt các nước châu Phi và Đông Á. Lĩnh vực chủ yếu của bà bao gồm vấn đề cạnh tranh và tăng trưởng, quản lý chi tiêu công, phân cấp tài chính và quản trị kinh tế. Bà Kwakwa từng là thành viên của nhóm nòng cốt thực hiện Báo cáo Phát triển Thế giới 2000/2001 về Đói nghèo. Bà từng làm việc tại Washington cũng như công tác thực tế tại Ni-giê-ria, Ru-wan-đa và nay là Việt Nam. Bà Kwakwa có bằng Tiến sỹ về Kinh tế của ĐH Queens, Canada.