Le Thu Thi Nguyen

Le Thu Thi Nguyen

Environmental Economist

​Le Thu is an environmental specialist at the World Bank office in Hanoi, where she has worked on climate change policy and practices since 2010. She has been providing support to the Government of Vietnam on climate change adaptation, mitigation, and climate finance. Le Thu has contributed to the policy development of the Government through a series of climate change development policy lending to Vietnam. Under the Government leadership, and with other colleagues, she has recently developed the Climate Public Expenditure and Investment Review which is instrumental in informing the planning and financing for climate change and green growth of the Government, contributing to strengthening the country resilience against impacts of a warming world. 

Lệ Thu là chuyên gia môi trường của Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội. Cô tham gia hỗ trợ Chính phủ xây dựng và thực hiện các chính sách về biến đổi khí hậu từ năm 2010, chủ yếu trong lĩnh vực thích ứng, giảm thiểu và tài chính cho ứng phó với biến đổi khí hậu.  Các đóng góp cho xây dựng chính sách của cô thông qua chương trình cho vay phát triển chính sách cho biến đổi khí hậu. Gần đây, Lệ Thu cùng các đồng nghiệp đã giúp xây dựng báo cáo Rà soát Đầu tư và Chi tiêu Công cho Biến đổi Khí hậu do Chính phủ chủ trì. Báo cáo được kỳ vọng là một công cụ hữu ích giúp lập kế hoạch và dự toán ngân sách cho biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, qua đó giúp tăng cường khả năng thích ứng của Việt Nam trước những tác động của hiện tượng ấm lên toàn cầu.