Liping Xiao

Liping Xiao

Senior Education Specialist

Senior Education Specialist based in the World Bank Beijing Office.