Pravesh Kumar

Pravesh Kumar

Senior Social Protection Specialist

Pravesh Kumar is Senior Social Protection Specialist with the World Bank.