Saskia  Blume

Saskia Blume

Policy Specialist, Children on the Move Team, UNICEF

Saskia Blume is a Policy Specialist at UNICEF's Children on the Move Team.