Wei Xiong

Wei Xiong

Professor of Finance and Economics, Princeton University

Wei Xiong is the John H. Scully '66 Professor of Finance and a Professor of Economics in the Department of Economics and Bendheim Center for Finance, Princeton University.