تغذي بهتر یکی از اولویت های افغانستان

This page in:
Community based, preventative approaches to health care will improve stunting and wasting outcomes for Afghan children
اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در زمینه مراقبت های صحی مبتنی بر نیاز های مردم میتواند نتایج ناگوار ناشی از رُشد و نموی بطی اطفال و نارسایی های صحی آنها را بهبود بخشد. عکس: شرکت مشورتی رومی/ بانک جهانی

در سال گذشته میلادی افغانستان شصتمین کشورجهان بود، که شامل حرکت جهانی محو سوء تغذی گردید. با اتخاذ این تصمیم، این کشور تعهد قوی خویش را در راستای سرمایه گذاری به منظور تأمین آیندۀ بهتر برای شهروندان اش نشان داد.

شمولیت افغانستان در این حرکت جهانی در زمان خیلی حساسی صورت گرفته، زیرا بیشتر از چهل در صد کودکان افغان از رُشد و نمو مطلوب باز مانده اند و مصاب به سوء تغذی مزمن یا قد کوتاهی میباشند .

باز ماندن از نمو در سن کم نشانه یی از انکشاف و تکامل ناکافی کودکان است که توان مشارکت آن ها را در رشد اقتصادی و پیشرفت کشور شان کاهش میدهد .

از سوی دیگر، کودکی که خوب تغذیه شده باشد، تمایل بیشتر به تحصیل و آموزش داشته، و دروس خویشرا خوبتر فرا میگیرد، که این امر بالنوبه در زمان بلوغ زمینه کسب درآمد بیشتری را برای آنها فراهم میکند. بناً احتمال این که این چنین اطفال با تکامل مراحل نمو و شرایط مساعد تغذی از فقر رهایی یابند، بیشتر میگردد.[1]

در نتیجه میتوان گفت که با کاهش مشکلات رُشد و نموی کودکان، دولت افغانستان میتواند فواید زیادی را حاصل کند که  دست یابی به این هدف به نوبۀ خود به رشد اقتصادی کشور، افزایش تولیدات و انکشاف سرمایۀ بشری کمک میکند.
جهت کمک به دولت افغانستان در سرمایه گذاری بالای تغذی، نهاد جنوب آسیا برای مصؤنیت غذایی و تغذیه ، وزارت صحت عامه، بانک جهانی و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد  (یونسیف) در همکاری با همدیگر تلاشهای همه جانبه به خرج میدهند، تا تشخیص نمایند که چگونه میتوانند کودکان، زنان و خانواده های بیشتر را تحت پوش قرار داده، خدمات مورد نیاز را به منظور فراهم سازی تغذی های مطلوب عملی سازند، تا بالاخره میزان کم خونی و رشد ناکافی در کودکان کاهش یابد.

یک گزارش جدید تحت عنوان: چارچوب جدید سرمایۀ گذاری در بخش تغذی در افغانستان قیمت، تاثیرات و فواید افزایش و توسعه خدمات تغذی را در یک برنامه ملی در مطابقت با معیار های صحی در سراسر کشورتعریف و ایجاد مینماید.
به طور ویژه، این تحقیق آنعده خدمات تغذی مورد نیاز را مشخص میکند که دامنه تاثیر گذاری اعظمی آن برای یک تعداد معین زنان و کودکان قابل اندازه گیری باشد.

عملی کردن برخی از فعالیت ها نسبت به بعضی دیگر آنها آسانتر است.

مثلاً، تغذیۀ کودکان با شیر مادر ارزان ترین چیزی است که جهت کاهش مشکلات نشو نمای کودکان انجام شده میتواند .

و تشویق مادران به این که نوزادان خود را الی سن شش ماهگی صرف با شیر خود تغذیه کنند و بعداً غذا های اضافی هم برای شان بدهند، برای کودکان شان در سال های حساس زندگی موثر و مفید تمام میشود.

این فواید با افزایش چانس زنده ماندن کودکان، بهبود رشد دماغی شان، و کاهش خطر ابتلا به بیماری های مزمن در سن بلوغ، در تمام عمر کودکان را کمک خواهند کرد.

برعلاوه، این گزارش نکات کلیدی ذیل را پیشکش میکند:

اولاً، گزارش بیان میدارد که دولت افغانستان توسعۀ بسته های اساسی خدمات صحی به زنان و کودکان را در اولویت قرار داده است .

با تعیین اهداف مشخص و واضح جهت ارایه خدمات تغذی وزارت صحت عامه با توجه به امکانات موجود در کشور تعداد کودکان رشد نا یافته را با هزینه کمترتا اندازه تقلیل خواهد داد.

با توجه به آن که دامنه پیشرفت ها در سیستم صحی افغانستان وسعت بیشتر میابد، تعیین اهداف واقعبینانه و قابل دستیابی اساساً منتج به تاثیرات بیشتر و کاهش بازماندگی کودکان از رشد میشود ، به همین گونه کم خونی در زنان را کاهش داده و تعداد نوزادانی را که با شیر مادر تغذیه شده اند و تعداد کودکانی را که با غذا های متمم مناسب تغذیه شده اند، افزایش داده سبب نجات زندگی آن ها میشود.

ثانیاً، این سرمایه گذاری میتواند فرصت سهمگیری فعالانه مردم را فراهم کرده و به این ترتیب دامنه تاثیر گذاری آن را فرا تر از تاسیسات صحی گسترش دهد .

کودکان اغلباً زمانی به مراکزصحی آورده میشوند که پیش از پیش بیمار یا مبتلا به سؤ تغذی می باشند. با اتخاذ تدابیر وقایوی و رسانیدن خدمات تغذی نزدیکتر به خانواده ها و محلات شان در جلوگیری از مشکلات رشد کودکان و بهبود نموی شان موفقیت های بزرگی به دست خواهد آمد.

مشارکت مردم  با راهکارهای مشابه دیگر چون ابتکار توجه به تغذی اطفال مانند سرمایه گذاری در سال های نخست زندگی  در ارتباط مستقیم با انکشاف جامعه و آموزش در سال های نخستین کودکان دارد.

این گام های اولیه در افغانستان راه طولانی را خواهد پیمود، چنان که دولت توانایی خود در توسعۀ برنامۀ تغذیه را تقویت  میبخشد، تا این خدمات را به مردم در محلات بیشتر برساند. سرمایه گذاری بالای تغذیه نه تنها در شمار فعالیت های درآمد زای عالی محسوب میشود، بلکه زمینه را برای سرمایه گذاری ها موفقانه در سایر سکتور ها نیز فراهم میکند.

نیازمندی محلات آسیب پذیر در افغانستان برای دسترسی به خدمات تغذیه و شرایط تغذی مناسب، روز افزون بوده، روی همین ملحوظ سرمایه گذاری در این بخش منجر به انکشاف سرمایه بشری آینده شده و همزمان سبب ایجاد فرصت های برابر و یکسان برای همه کودکان میگردد که در دراز مدت هر کدام آنها میتواند نقش کلیدی را در رونق و شگوفایی اقتصادی بازی نمایند.

 
[1] ارتوریل ۲۰۱۰.  براساس ارزیابی شماری از اطفال پنچ ساله در کشورهای دارای عاید کم و متوسط، وزن گرفتن در دوسال اول عمر نهایت مهم بوده و بالای شاخص فراغت از مکتب تاثیر مستقیم دارد. ژورنال تغذی ۱۴۰:۳۴۸-۵۴ هادینوت ۲۰۰۸. تلاشها بخاطر راه اندازی برنامه های تغذی در دوران طفولیت غرض رشد فعالیت های اقتصادی در میان جوانان گواتیملا. ۳۷۱:۴۱۱-۱۶ هادینوت ج، ج ملاسوچ، ج ار بهرامن، ار ماتورل، پی میلگار، ای ار کیسومبنگ، ام رامز ضیا، ای دی استن، و کی ام یونت ۲۰۱۱. "عواقب جانبی عدم رشد درست دوران طفولیت بالای زندگی." گزارش تحلیلی۱۰۷۳. انستیتوت بین المللی پالسی مواد غذایی، واشگتن دی سی.

Authors

Michelle Mehta

Nutrition Specialist, Health, Nutrition, and Population

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000