سکتور انرژی افغانستان راه را برای تساوی جنسیتی در این سکتور هموار ساخته است

This page in:
Image
د افغانستان برشنا شرکت اخیرا یک سلسله اقدامات قابل توجهی را به منظور مشارکت زنان در فعالیت های تجارتی این اداره روی دست گرفته است. عکس: شرکت مشورتی رومی/بانک جهانی

تداوم چندین دهه خشونت، تبعیض آشکار و موانع فرهنگی بشمول محدودیت بر سهم گیری زنان در فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در افغانستان، باعث گردیده، تا فرصت های کاری برای زنان در این کشور اندک ومحدود شود و نقش آفرینی آنان در تمامی ساختار های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به شدت تحت تاثیر قرار گیرد.
 
با وجود آنکه افغانستان در بیشتر از یک دهه گذشته به یک سلسله دست آورد های چشمگیری در ابعاد تسجیل تساوی حقوق شهروندی در قانون اساسی و همچنین حمایت و پشتیبانی از شمولیت زنان در مکاتب و پوهنتون ها دستیاب گردید، اما هنوز هم دسترسی فراگیر به تساوی جنسیتی در این کشور مستلزم  تغییرات بنیادی اجتماعی می باشد.
 
حالا زمان تغییراست و د افغانستان برشنا شرکت، که یگانه شرکت ملی در عرصه فراهم سازی و توزیع انرژی برق در کشور می باشد، زمینه تطبیق این امر را مهیا می سازد.
 
 از جمله ۷۰۰۰ کارمند فعال در این شرکت، حدود ۲۱۸ تن آنان را زنان تشکیل می دهد، که بسیاری از آنها در سطوح پائینی بخصوص دربخش های حمایتی مصروف اجرای مسولیت ها و وظایف خویش هستند. با اینحال، متعاقب تعیین رییس اجراییوی جدید، هیأت رهبری شرکت برشنا متعهد به تشویق تساوی جنسیتی در این اداره می باشد.
 
پروژۀ پلان گذاری و حمایت از ظرفیت سازی که از طریق صندوق بازسازی افغانستان تمویل میشود، شرکت برشنا را در راستای عملی شدن این تعهد همکاری مینماید.  شایان ذکر است که این صندوق توسط بانک جهانی مدیریت میشود. پروژه پلان گذاری و حمایت از ظرفیت سازی در کنار راه اندازی جلسات متعدد آگاهی دهی برای کارکنان شرکت متذکره پیرامون مسایل جنسیتی؛ برای کارکنان اناث این شرکت زمینه آموزش های تخصصی را نیز فراهم نموده است. د افغانستان برشنا شرکت متعهد به ارایۀ فرصت های کارآموزی برای فارغان طبقه اناث پوهنتون ها می باشد، تا به این ترتیب برای آنان فرصت های متوازن شغلی فراهم شود و میزان مشارکت زنان در سکتور انرژی افزایش کسب نماید.
 
با درک این موضوع که در جامعه کنونی افغانستان اکثریت کارکنان زن از اعتماد به نفس کمتری برای رقابت با مردان برخوردار می باشند، اما د افغانستان برشنا شرکت برای کارکنان زن در این اداره  زمینه دسترسی به فرصت های کاری جدید را آسانتر ساخته و یک سلسله اقدامات لازم و درخور توجه به منظورمشارکت بیشتر زنان در فعالیت های تجارتی این شرکت را نیز به منصهء اجرا قرار داده است.

 در یکی از ملاقات های اخیر که من به مسوولین د افغانستان برشنا شرکت داشتم، با خانم نادیه عبیدی ملاقات کردم، این خانم با استعداد و فارغ التحصیل پوهنتون طی هفت سال گذشته در ریاست منابع بشری در پست های مختلف کار نموده است. نامبرده در این اواخر به پست ریاست منابع بشری این شرکت ارتقاء یافته و به همین ترتیب نخستین کارمند زن در این اداره می باشد که به کرسی ریاست دست یافته است.
 
نادیه در بارۀ ترفیع وظیفه اش در خلال صحبت های که با من داشت، چنین گفت: "از وظیفۀ جدید ام لذت می برم. در این پست ابتکاراتِ را روی دست گرفته ام، تا شفافیت بیشتر را در روند استخدام به میان آورم."  خانم نادیه از حمایت و پشتیبانی رهبری د افغانستان برشنا شرکت بسیار خوشنود به نظر میرسد، اما از چالش ها بشمول ناامنی های که هنگام سفر به ولایات با آن مواجه میشود و همچنان حفظ تعادل بین زندگی رسمی و خانوادگی اش دلهره دارد .
 
نرگس ظریف یکی از الگوهای دیگری در ساختار د افغانستان برشنا شرکت است که حضور او به مثابه تقویت حضور زنان در این شرکت و تساوی جندر پنداشته میشود. نامبرده بعد از به اکمال تحصیل در رشتۀ اداره و تجارت، در ریاست اداری به مدت شش سال به صفت امر ایفای وظیفه نمود و در این اواخر در د افغانستان برشنا شرکت در یکی از بخش های کلیدی این شرکت، یعنی ریاست  روابط امور خارجه، ایفای وظیفه می نماید.
 
خانم نرگس می گوید: " به باور من اگر آموزش ها و فرصت های آموزشی برای زنان فراهم گردد، آنها می توانند استعداد و مهارت های خویش را تبارز دهند." نامبرده از رهبری د افغانستان برشنا شرکت می خواهد، تا برای تعداد زیادی از زنان فرصت های مشابه که مردان به آن دسترسی دارند ، مهیا گردد.
 
درحالیکه با ایجاد فرصت های کاری برای کارمندان زن در د افغانستان برشنا شرکت پیشرفت های قابل ملاحظه رونما گردیده است، اما با آن هم نیاز است، تا تلاش های بیشتری صورت گیرد، تا تساوی جنسیتی به طور کامل در سکتور انرژی تامین گردد. ابراز امتنان از کمک بلاعوض ۶۰ میلیون دالری اداره انکشاف بین المللی گروپ بانک جهانی برای پروژۀ برق رسانی هرات که مطمیناً این پروژه  تلاش های د افغانستان برشنا شرکت را در راستای دستیابی به پیشرفت های بیشتر به ویژه در ولایت غربی، هرات حمایت و تسهیل مینماید.
 
تقویت زنان برای اینکه بتوانند، نقش خویش را در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی افغانستان به گونه احسن بدوش گیرند، دست یافتنی می باشد. این امر مستلزم تلاش های مستمر همه شرکا و همکاران انکشافی می باشد، تا اطمینان حاصل گردد، که به تمام زنان و مردان فرصت های یکسان دسترسی به معارف، آموزش و استخدام فراهم گردیده است و بدینوسیله تصامیم که اتخاذ میگردد، در زندگی مردم تغیری بنیادی را ایجاد نماید و تاثیرات انکشافی را بر اوضاع عمومی کشور داشته باشند.


Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000