توانمند سازی زنان روستایی جهت فقر زدایی از افغانستان

This page in:
Empowering rural women to root out poverty in Afghanistan Empowering rural women to root out poverty in Afghanistan

زمانیکه به منظور ارزیابی فعالیت ها پروژه به ساحه میرویم، مشاهده می کنیم که خانم ها در مناطق روستایی شدیداً از فقر و تنگدستی متأثر اند و از ارزش کارهایی که آنها در خانه انجام می دهند چشم پوشی می شود.

رسوم و عنعنات سنتی، گرفتن قرضه، شروع فعالیت های تجارتی، و دسترسی به معلومات مالی را برای زنان روستایی که آنها را به دریافت بودجه و مصرف پول کمک می کند، دشوار ساخته است.

با آن هم، خانم های که از برنامه های توانمندسازی مستفید شده اند و فرصت فعالیت های اقتصادی برای شان فراهم گردیده است، در رشد و انکشاف جامعه خود سهم بارز ایفا کرده اند. این خانم ها سیستم های موفق کسب و کار را ایجاد کرده و در نتیجه فقر را در سطح خانواده ها و در مجموع در روستاهای شان کاهش داده اند.

هرچند پس از سالیان متمادی جنگ؛ روند انکشاف و توسعه در شهر های بزرگ افغانستان، منجمله شهرکابل ادامه دارد، اما همزمان با آن دامنۀ فقر و بیکاری نیز گسترش یافته است. بر اساس یافته های سروی وضعیت زندگی در افغانستان که توسط ادارۀ ملی احصایه و معلومات انجام شده است، میزان فقر در افغانستان از ۳۸،۳ در صد در سال ۲۰۱۲ میلادی به ۵۴،۵ در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است.

علت عمدۀ این وضعیت این است که باشندگان مناطق روستایی جهت رقابت در بازار با موانع و دشواری های زیادی روبرو اند. حکومت افغانستان در چهارچوب یک برنامه ملی به خاطر انکشاف و توسعه مناطق روستایی برخی گام هایی را برداشته است تا در مطابقت با معلومات احصائیوی در محلات آسیب دیده کشور که با میزان فقر بیشتر و رشد اقتصادی راکد مواجه اند، اقدامات ضروری عملی گردد.

در راستای پاسخگویی به فقر روز افزون در میان زنان روستایی، حکومت افغانستان پروژۀ توانمند سازی اقتصادی زنان را در ماه اکتوبر ۲۰۱۸ راه اندازی نمود. این پروژه که توسط وزارت احیاء و انکشاف دهات عملی می گردد، یک برنامه ملی بوده که در گام نخست کمک می کند تا زنان روستایی در گروه های کمک – خودی منسجم شده سپس به خدمات مالی دسترسی یافته و تجارت های کوچک را آغاز نمایند.

 قبل از راه اندازی هر پروژه در محلات روستایی، ما از خود پرسیدیم که روی کدام عرصه باید سرمایه گذاری کنیم تا به کاهش فقر کمک کند. افزایش مشارکت زنان در اقتصاد محلی و تامین ارتباط میان زنان تولید کننده و بازار های محلی و ملی اهداف اصلی برای پروژه توانمند سازی اقتصادی زنان محسوب می شوند. با حمایت این پروژه، خانم های روستایی گروپ های پس انداز و قرضه را ایجاد خواهند کرد تا آنها را در راستای آغاز کسب و کار و داخل شدن به بازار های جدید کمک کند.

 این پروژه در ۷۶ ولسوالی و ۵۰۰۰ قریه در سرتاسر کشورعملی خواهد شد. توقع میرود که به کمک این پروژه زنان تجارت پیشه فرصت های درآمدزا را در قریه هایشان ایجاد کنند که منفعت آن به بیشتر از نیم میلیون باشندگان روستایی برسید.

 

این پروژه در ۷۶ ولسوالی و ۵۰۰۰ قریه در سرتاسر کشورعملی خواهد شد 

پروژۀ توانمند سازی اقتصادی زنان از آغاز کار خود بدینسو در بیشتر از ۲۵ ولایت فعالیت نموده است و مورد استقبال گرم مقامات محلی، نمایندگان مردم، زنان و رسانه ها قرار گرفته است. این پروژه با تأسیس ۱۵۰۰ گروپ پس انداز و قرضه دهی در سرتاسر کشور، در میان زنان متشبث ظرفیت مدیریت مالی و تجارت، دفتر داری و انکشاف سرمایه گذاری را ایجاد و تقویت میکند.

Image
Empowering rural women to root out poverty in Afghanistan
عکس: شرکت مشورتی رومی / بانک جهانی

 

ایجاد فرصت ها برای انکشاف کاروبار کوچک و تجارت

پروژۀ توانمند سازی اقتصادی زنان به طور مثال در زون جنوب غرب پلان دارد تا در ۷۳۱ قریۀ در هشت ولسوالی ولایت های هلمند، کندهار، نمیروز، ارزگان، و زابل کار کند. این پروژه به تأسیس انجمن های پس انداز و قرضه دهی کمک خواهد کرد تا هر کدام بالنوبه گروپ های پس انداز و قرضه دهی قریه ها را متحد و منسجم سازد. در مجموع ۵۴۸ میلیون افغانی برای این انجمن ها به حیث سرمایۀ ابتدایی تخصیص داده شده است که بیشتر از ۵۸۵۰۰ مردم روستایی تنها در زون جنوب غرب از آن بهره خواهند گرفت.

پروژۀ توانمند سازی اقتصادی زنان ابتدا در ولسوالی های دند و دامان ولایت کندهار به کار آغاز خواهد کرد. حاجی عبدالله و شادی خان، که ولسوالان دند و دامان استند حمایت کامل شان را از این پروژه اعلام کرده اند. آن ها گفته اند که بخش زیادی از روستان نشینان فقیر را زنان تشکیل می دهند که تنها نان آوران خانواده های شان استند و آن ها می توانند مستفیدین عمده پروژۀ توانمند سازی اقتصادی زنان باشند.

به عنوان قدم نخست، پروژۀ توانمند سازی اقتصادی زنان با دو بانک تجارتی تفاهمنامه همکاری امضا خواهد کرد تا برای حدود ۵۰۰۰ زن روستایی در زون جنوب غرب حساب بانکی باز نموده که به وسیلۀ آن زنان متشبث بتوانند به گروپ های پس انداز و قرضه دهی بپیوندند. این گروپ ها زیر چتر انجمن پس انداز و قرضه دهی قریه ها متحد و منسجم خواهند شد و از این برنامه سرمایه ابتدایی خود را دریافت خواهند کرد.

آنعده زنانی که برای افتتاح حساب بانکی درخواست میدهند، باید تذکره داشته باشند اما از این که اکثر زنان روستایی تذکره ندارند، پروژۀ توانمند سازی اقتصادی زنان در نظر دارد تا به زنان در قسمت درخواست برای اخذ تذکره نیز کمک کند. ما توقع داریم که میزان درخواست ها برای اخذ تذکره در این زن به طور قابل ملاحظه بلند برود زیرا داشتن تذکره به زنان کمک می کند تا کارو بار و تشبثات خود را ثبت و راجستر نموده و از گروپ های پس انداز و قرضه دهی تقاضای قرضه نمایند.

 

دستیابی به یک افغانستان قوی و خودکفا نیازمند توانمند سازی زنان و فراهم سازی فرصت مساوی برای رشد و انکشاف آن ها می باشد

ما از پروژۀ انکشاف صنایع روستایی افغانستان که قبل از پروژۀ توانمند سازی اقتصادی زنان فعالیت داشت، آموختیم که زنانی که در محلات روستایی از گروپ های تحت هدف پروژۀ مذکور نمایندگی می کردند همواره به ایجاد تشبثات و کاروبار خصوصی علاقه نشان می دادند، اما اغلبا نیازمندی های آنها به منابع نادیده گرفته میشد.

پروژۀ توانمند سازی اقتصادی زنان دست آورد های پروژه انکشاف صنایع روستایی افغانستان را تقویت و توسعه خواهد بخشید و به زنان روستایی که بیشتر از همه آسیب پذیر اند، توجه خواهد کرد، زیرا ما باور داریم که دستیابی به یک افغانستان قوی و خودکفا نیازمند توانمند سازی زنان و فراهم سازی فرصت مساوی برای رشد و انکشاف آن ها می باشد.

 پروژۀ توانمند سازی اقتصادی زنان توسط صندوق بازسازی افغانستان، که مدیریت آنرا بانک جهانی به نمایندگی از ۳۴ تمویل کنندگان بین المللی برعهده دارد، دارد و ادارۀ انکشاف بین المللی  بخش فراهم کنندۀ کمک های مالی بلاعوض گروپ بانک جهانی برای فقیر ترین کشور های جهان، تمویل میگردد.


Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000