بامیان در مسیر پیشرفت و تحول

This page in:
Afg-bamayangov-blog-09dec18-1
نمای شهر بامیان. عکس: شرکت مشورتی رومی/بانک جهانی

وقتی مردم در مورد افغانستان فکر میکنند، آن چه در وحلۀ نخست به ذهن شان خطور میکند، متاسفانه همانا دهه های جنگ و ناامنی میباشد.
 
اینکه افغانستان توأم شاهد دگرگونی ها و ناهنجاری های متداوم بوده و هنوز هم با چالش ها و مشکلات زیادی مواجه است، یک واقعیت انکار ناپذیر محسوب میگردد.
 
اما باید این واقعیت را درک کرد، که از سال ۲۰۰۱ میلادی بدینسو، افغانستان اقدامات لازم را در راستای ایجاد  یک جامعۀ پیشرفته و مرفه رویدست گرفته است .
 
با توجه به رویداد های ناگوار تاریخی که ما همواره با آن مواجه بوده ایم، اکثراً فراموش میکنیم که افغانستان کدام مسیری مملو از موانع را پیموده است.
 
دُرست دو ماه قبل، یعنی بتاریخ ۲۸ میزان ۱۳۹۷، بیش از چهار میلیون افغان درانتخابات ولسی جرگه اشتراک نموده و به کاندیدان مورد نظر خود رای دادند. این در حالیست که قرار است میلیون ها افغان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ نیز اشتراک ورزند.
 
شایان ذکر است که مردم افغانستان در سال ۲۰۱۸ شاهد برقراری نخستین آتش بس سه روزه برای اولین بار با طالبان در روز های عید سعید فطر بودند، که متعاقب آن یک چشم انداز امیدوار کنندۀ برای تأمین صلح درازمدت در اذهان عامه تداعی گردیده است.
 
منحیث والی بامیان یکی از اهداف من این است که یک تصویر متفاوتی از کشور خود به جهانیان ارایه نمایم  – تصویریکه این واقعیت یعنی: علی االرغم شرایط دشوار، پیشرفت و کامیابی نیز ممکن است، باشد.

Bamyani villagers are visiting a clinic in Bamyan Hospital
یک باشنده ولایت بامیان حین مشوره با یکی از داکتران در  شفاخانه ولایتی بامیان. عکس: شرکت مشورتی رومی/بانک جهانی

ممکن است اکثریت مردم فراتر از مرز های افغانستان در مورد بامیان چیزی نشنیده باشند. نه پیرامون قدامت تاریخی آن و نه هم در مورد اینکه ولایت مذکور یکی از امن ترین ولایات در افغانستان میباشد.
 
مردم بامیان بخاطر این واقیعت افتخار میکنند که ما در طی ۱۷ سال سال گذشته شاهد هیچگونه ناامنی، جنگ و مخالفت علیه دولت مرکزی نبوده ایم.
 
در زمان تصدی منحیث والی، شاهد بسیج باشندگان این ولایت در ساختار های جامعۀ مدنی بوده ام  که انان بدون شک در عملی شدن موفقانۀ پروژه های انکشافی در این ولایت نقش حیاتی داشته اند.
 
در جریان سه سالی که من در سمت والی این ولایت خدمت میکنم، اکثر پروژه های انکشافی حکومت در ولایت بامیان از طریق صندوق بازسازی افغانستان، که به نمایندگی از ۳۴ کشور ها و سازمان های تمویل کننده بین المللی مدیریت آن بدوش بانک جهانی می باشد، و همچنان منابع بانک جهانی تمویل گردیده است.
 
این پروژه ها سکتور های حیاتی مانند: انکشاف  دهات و پایداری سکتور زراعت، معارف، توانمند سازی زنان، فراهم اوری امکانات دسترسی به قرضه های کوچک، بازسازی و ایجاد زیربنا ها، عرضه خدمات صحی و سایر عرصه ها را در تحت پوشش قرار داده است.
 
از آنجائیکه که ۸۰ درصد باشندگان ولایت بامیان نیازمندی های معیشتی زندگی شان را از طریق کسب و کار در سکتور زراعت تأمین میکنند، لذا پروژه های زراعت محور در زمینه سازی برای مؤفقیت تقریباَ همۀ پروژه های انکشافی و اقتصادی دیگر ممد واقع گردیده است.
 
این یک پدیده مشهود است که ایجاد شفاخانه زمانی مُفید خوانده میشود که مردم به خدمات با کیفیت آن دسترسی داشته، و به همین ترتیب موجودیت مکتب زمانی مؤثر تلقی میشود که تعداد بیشتری شاگردان در آن حضور یابند.
 
روی همین ملحوظ، افزایش درآمد دهاقین و حمایت از خود کفایی آنها به افزایش دسترسی آن ها به مراقبت های صحی، مکاتب، و سایر خدمات شهر داری کمک میکند ، زیرا در آن صورت باشندگان میتوانند ترانسپورت مصؤنتر را تهیه کرده و ادویه و سایر نیازمندی های شان را خریداری کرده میتوانند که بالنوبه سبب بهبود سطح زندگی شان میگردد.
 
پروژه های مانند: پروژۀ ملی باغداری و مالداری، برنامه همبستگی ملی، پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان و برنامه ملی میثاق شهروندی با فراهم سازی زمینه های حمایوی به هدف دسترسی دهاقین به منابع آبیاری و آموزش و ترویج روش های نوین زراعتی زمینه را برای بهبود تسهیلات در مناطق روستایی و تقویۀ زراعت منحیث یک منبع درآمدزا در این ولایت گردیده اند.

National Horticulture and Livestock Project has helped farmers learn and implement modern farming methods.
از طریق برنامه ملی باغداری و مالداری، دهاقین زن در ولایت بامیان شیوه های جدید باغداری را می اموزند. عکس: شرکت مشورتی رومی/بانک جهانی

این پروژه ها برعلاوه فراهم سازی ابزار و سایل مربوطه مورد نیاز برای انکشاف و میکانیزه سازی زراعت ولایت بامیان، در زمینه بازسازی زیر بنا های مانند ایجاد سبزخانه ها نیز کمک های مورد نیاز را فراهم ساخته اند.
 
به باور من این پروژه ها بالای تغییرات در سایر عرصه های اجتماعی نیز تاثیر گذار بوده  و با فراهم سازی زمینه های کاریابی و معیشتی برای مستفید شوندگان و خانواده های شان دامنه فقر را تا حدودی زیادی در این ولایت کاهش داده است.
 
به گونۀ مثال، اکثر زنان متشبث و زراعت پیشه در ولایت بامیان در پی حمایت پروژۀ های فوق الذکر حالا مالک سبزخانه های کوچک گردیده اند و از مهارت های که تازه کسب کرده اند، خوشنود و راضی اند، چنانچه که بیشتر آن ها میگویند: "این پروژه ها آنان را کمک کرده تا درآمد کافی به دست آورده و در بیرون از منزل شغلی پیدا کنند."
 
به اساس تخمین بانک جهانی، این پروژه ها در بامیان میتوانند از یکسو سبب افزایش حد اوسط میزان درآمد خانوار گردیده و از طرف دیگر سبب افزایش زمینه های کاریابی و اشتغال در بازار کار محلی گردد، که البته میزان اوسط درآمد ملی خانوار در این ولایت از ۵۵ در صد در سال ۲۰۱۳ هم اکنون بلند تر بوده و به ۶۲ در صد افزایش یافته است. 
 
سایر مردم که از حاصلات بیشتر و بهتر میوه جات و انواع  غله جات درآمد کافی به دست آورده اند میگویند: "با در آمد بیشتر کودکان ما میتوانند به مکتب بروند و ما میتوانیم برای شان لباس، کتاب، و کاغذ تهیه و خریداری کنیم تا به رفتن به مکتب تشویق شوند و در فراگیری درس هایشان ادامه دهند."
 
 توانمندی خانواده ها برای فراهم ساختن امکانات بهتر برای کودکان شان میزان شمولیت کودکان ولایت ما را در مکاتب ابتدایی بهبود بخشیده، که براساس اساس یافته های گزارش ولایت وار بانک جهانی که در سال ۲۰۱۶ نشر گردید، در شاخص میزان شمولیت شاگردان در ولایت بامیان میان سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ یک افزایش ۱۳ در صدی رونما گردیده است.
 
در عین زمان، برعلاوه انکشاف سکتور زراعت در ولایت بامیان، دسترسی به خدمات صحی و میزان صحت و سلامتی اکثر محلات در این ولایت بهبود یافته است . چنانچه که بنابر یافته های پروژه ملی باغداری و مالداری، تعداد بیشتر باشندگان ولایت بامیان نیازمندی های تغذی مناسب را به خوبی آموخته اند.
 
هماهنگ کنندۀ ولایتی پروژۀ ملی باغداری و مالداری در ولایت بامیان میگوید: "در این ولایت به ویژه خانم های حامله معلومات لازم در مورد تغذی بهتر را دریافت میکنند، زیرا گزارش واقعات شب کوری و سایر امراض ناشی از فقدان مواد مغذی، بعد از راه اندازی برنامه های آموزشی ما در مورد فوائید کشت انواع مختلف سبزیجات برای مستفید شوندگان، به سرعت کاهش یافته است."
 
با نتیجه گیری مطلوب و  تأثیر گذاری فعالیت این پروژه ها، ما متعهد و آماده هستیم تا با همکاری بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان و با تشویق همکاران انکشافی دیگر، در آینده زمینه تطبیق پروژه های دیگری را نیز در ولایت بامیان فراهم سازیم.
 
منحیث والی بامیان از تحولات و تغیرات مثبتی که در زندگی مردم بامیان بوجود آمده است، بی نهایت خشنود هستم .
 
در حالیکه تغیرات گسترده در زندگی مردم از طریق کمکهای جامعه جهانی و مؤسسات انکشافی بوجود امده، در واقعیت امر این مؤفقیت به باشندگان بامیان تعلق دارد زیرا انان در راستای حرکت به بسوی ترقی و پیشرفت افغانستان متعهد هستند و در راه ساختن آیندۀ بهتر ثابت قدم مانده اند.


Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000