بهبود مدیریت مالی واستفاده از تکنالوژی باعث تأمین شفافیت واعتماد سازی در افغانستان گردیده است

This page in:
Many government civil servants are now using technology to improve transparency and credibility of government offices in Kandahar Province.
اکنون بسیاری از کارکنان مُلکی دولت با استفاده از تکنالوژی قادر به تأمین شفافیت در ارایه خدمات و اعاده اعتماد بالای دفاتر دولتی در ولایت کندهار گردیده اند. تصویر: تایمنی فلم/ بانک جهانی

استفاده از تکنالوژی در شماری زیادی از دفاتر و ادارات دولتی افغانستان هنوز هم به مثابه یک معیار و نورم رایج نگردیده است. با اینحال، مستوفیت ولایت کندهار، که بیشتر به عنوان یک ولایت نا امن محسوب میشود، با این وسایل تجهیز گردیده و در حال حاضر در نتیجهء تسهیلات بوجود آمده  شفافیت و اعتماد بالای خدمات و فعالیت های دفاتر دولتی افزایش یافته است.

مالیات به مثابه بنیاد اقتصاد هر کشور محسوب میشود. روی این ملحوظ تأمین شفافیت در ساختار های مالیاتی نقش کلیدی را در راستای تأمین اعتماد مالیه دهندگان و تمویل کننده گان بین المللی بالای پروسه های انکشافی ایفا میکند. با توجه به اهمیت این موضوع، تصمیم گرفتیم، تا طرح سیستم مدیریت معلومات مالی افغانستان و سیستم اداره واحد مالیات دولتی را در تحت قیادت و رهبری وزارت مالیه به کمک پروژه اصلاحات مدیریت مالی که از سوی صندوق بازسازی افغانستان تمویل میشود، تطبیق نمائیم. قابل یاد آوریست که ایجاد سیستم اداره واحد مالیات دولتی نیز به حمایت پروگرام مشوقه های صندوق بازسازی افغانستان حمایت گردیده است.

از سال ۲۰۰۷ بدینطرف، زمانی که ما قادر به استفاده از سیستم مدیریت معلومات مالی افغانستان گردیدیم، توانستیم، تا تمام فعالیت های مربوط به مدیریت و تطبیق بودجه، جمع آوری مالیات و پرداخت معاشات را مطابق زمان بندی دقیق آن اجرا نمایم. سیستم مجهز کمپیوتری در سیستم مدیریت معلومات مالی افغانستان زمینه دسترسی کاربران متعدد را به گونه گسترده به معلومات مالی و ثبت در هر محل و هر زمان میسر میسازد. این درحالیست که دسترسی به این اطلاعات در سیستم های ثبت معلومات در اوراق ژورنال ها به گونه سنتی ممکن نبود.

با توجه به موفقیت های سیستم مدیریت معلومات مالی افغانستان، به این نتیجه رسیدیم، تا سیستم اداره واحد مالیات دولتی را در دفاتر عواید وزارت مالیه در سال ۲۰۱۶ ایجاد نمایم. این سیستم قبلاٌهم ما را به طور مطلوب کمک نموده بود. در گذشته هنگام درج نمودن معلومات در اوراق و ژورنال ها، بخش عواید وزارت مالیه همواره با ارقام و آمار نادرست مواجه میشد و این امرسبب تأخیر در تهیه گزارشات میگردید. دقیقاٌ زمانی را به خاطر می آورم که ما ناگزیر بودیم بسته های بزرگی از اسناد و اوراق غیر منظم را در بخش آرشیف برای ساعت ها به منظور جستجوی یک سلسله ارقام و معلومات ابتدایی زیر و رو کنیم، تا بالاخره به آن دست میافتیم. این عملیات جستجو زمان طولانی را دربر میگرفت.

ما یک مخزن یا دیتابیس معلوماتی برای مالیه دهنده گان داشتیم که هر مالیه دهنده با نمبر ثبت مربوطه اش مجبور بود، تا در ولایت مربوطه شان مالیات اش را به خزانه دولت بپردازد، زیرا آنزمان دیتابیس ما سراسری نبود. تمام شرکت های ثبت شده و مالیه دهنده گان انفرادی ناگزیر بودند، تا دو تا سه اظهار نامه های مالیاتی را به منظور تصفیه و پرداخت حسابات مالیاتی شان خانه پوری نمایند، که این وضعیت خود به خود زمینه را برای فساد و رشوه ستانی مهیا ساخته بود.

زمانیکه در کابل ایفای وظیفه مینمودم، در باره ایجاد سیستم اداره واحد مالیات دولتی معلومات دریافت نمودم و هنگامیکه در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ به حیث مستوفی ولایت کندهار تقرر حاصل نمودم، تصمیم گرفتم، تا این تکنالوژی را به ولایت کندهار نیز منتقل سازم. بالاخره زمانی فرا رسید که ما این سیستم را به کارمندان مستوفیت به معرفی گرفتیم و من با تیم از همکارانم جلسه را برگزار نمودیم و معلومات مفصل را در خصوص این تکنالوژی و نیازمندی اداره مستوفیت به آن بیان نمودیم. متعاقباٌ بنابر لزوم دید و نیازمندی زمان برنامه های ارتقای ظرفیت را در باره استفاده از این سیستم و تقویه مهارت های کارمندان محلی برگزار نمودیم.

 اکنون جمع آوری عواید مطابق یک چهارچوب مؤثر و معیاری صورت میگیرد. با ایجاد این سیستم احساس اعتماد و اعتبار مالیه دهنده گان را نیز به شفافیت پروسه مالیات تقویت نموده است. چنانچه که یک تن از تاجران ملی ولایت کندهار به نام حاجی محمد یونس مومند در صحبتی که با من داشت، گفت: " فعالیت بخش عواید در مقایسه با گذشته بسیار بهبود یافته است. با ایجاد این سیستم کمپیوتری و انتقال تکنالوژی به مستوفیت پرداخت مالیات ما به گونه شفاف و عاجل صورت میگیرد و این باعث شده است، تا ما به گونه مؤثر و با اعتماد بیشتراز پیش با مقامات و مسؤولین محلی این ریاست همکاری نمائیم."

در نهایت میتوان گفت که در نتیجه تطبیق سیستم مدیریت مالیات و استفاده ازتکنالوژی در ولایت کندهار، جمع آوری مالیات و عواید به مراتب بهبود یافته است. به طور مثال در سال ۲۰۱۶، هدف تعین شده جمع آوری عواید در حدود ۱،۲۳۰میلیارد افغانی (معادل ۱۴،۸ میلیون دالر امریکایی) تعین گردیده بود، درحالیکه برای نخستین بار در ۱۰ سال گذشته، ما توانستیم که به اندازه ۱،۲۳۳ میلیارد افغانی، یعنی ۳ میلیون اضافه تر از هدف تعین شده را جمع آوری نمایم. با دستیابی به هدف تعین شده ما از منفعت آن نیز برخوردار شدیم، چنانچه که دولت توجه بیشتر را به ولایت کندهار مبذول داشته است. به طور مثال، دولت در حدود ۱۰ میلیون دالر امریکایی را به منظور ایجاد سیستم های تولید انرژی آفتابی در ولایت کندهار اختصاص داده است که باعث تشویق متشبثین خصوصی و تشویق فرصت های انکشافی در این ولایت میگردد.

در حقیقت امر، انکشاف سیستم اداری مالیات زمینه تأمین مؤثریت و شفافیت را در آینده اقتصادی افغانستان فراهم ساخته است.


Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000