چگونه از خسارات احتمالی ناشی از حوادث طبیعی جلوگیری کرد

This page in:

افغان های که در نقاط مختلف کشور در طبیعت متنوع و کوهستانی افغانستان زندگی می کنند به طور عموم با چالش های ناشی از حوادث طبیعی که سبب زیان های جانی و مالی برای آنان می شود، روبرو اند.

از سال ۱۹۸۰ میلادی بدینسو، در حدود ۹ میلیون افغان در نتیجه وقوع حوادث طبیعی آسیب دیده اند که از این جمله ۲۰۰۰۰ تن آنان جان های خود را از دست داده اند.

وقوع حوادث طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی در نهایت سبب تشدید شکنندگی اوضاع در افغانستان می گردد.

,
ما ناگزیر شده ایم تا یکبار دیگر زمین ها و خانه خود را ترک کنیم، اما این بار به علت جنگ نه؛ بلکه به علت سرازیر شدن سیلاب ها. سال گذشته بنابر دوام خشکسالی و تاثیرات منفی آن بالای زراعت و کاروبار ما؛ تمام اعضای خانواده من مجبور به ترک قریه گردیدند، اما حالا بنابر افزایش باران و سرازیرشدن سیلاب زمین های زراعتی و خانه من آسیب دیده است.
خلیل الرحمن
دهقان در ولایت کندهار
,

با اینحال، نهاد های ذیربط که مسؤولیت دارند تا از زندگی و دارایی های مردم حفاظت نمایند؛ همواره در تلاش بوده اند تا به منظور  مدیریت بهتر خطرات ناشی از حوادث طبیعی، افزایش مقاومت افغان ها در برابر این حوادث و مبارزه با آن و اعمار زیربنا ها به معلومات مورد نیاز دسترسی یابند.

روی همین ملحوظ با حمایت دولت جاپان و اداره جهانی برای کاهش خطرات حوادث طبیعی، بانک جهانی در هماهنگی با سایر شرکای کاری حدود ۸۰ تن از انجنیران و پالیسی سازان افغان را در ادارات دولتی در بخش تحلیل و ارزیابی عوامل وقوع حوادث طبیعی و چگونگی انسجام و حمایت اهالی محلات آسیب پذیر آموزش داده است.

در این برنامه آموزشی مسؤولین و متخصصین وزارتخانه ها و ادارات دولتی از جمله وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان، وزارت انرژی و آب، وزارت احیاء وانکشاف دهات و اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان اشتراک ورزیده بودند.

به گونه مثال برای مسؤولین و اعضای شورا های انکشافی قریه که توسط وزارت احیاء و انکشاف دهات به این برنامه  معرفی گردیده بودند؛ زمینه فراهم گردید تا در راستای شناسایی و تشخیص آنعده زیربنا ها آموزش مسلکی حاصل کنند که با بیشترین میزان آسیب پذیری از نکته نظر وقوع حوادث طبیعی و تغییرات اقلیمی مواجه اند. برای تشخیص وقوع حوادث طبیعی از سیستم معلومات حوادث طبیعی افغانستان که یک سیستم هشدار دهنده اطلاعات جغرافیایی بوده و قادر است معلومات را ذخیره کرده و آمار خطرات حوادث ارایه نماید و همچنان از نقشه خطرات افغانستان استفاده گردید.

با استفاده از دانش و تسهیلات فوق الذکر؛ اکنون کارمندان وزارت احیاء و انکشاف دهات می توانند پروژه های زیربنایی جدید را در مطابقت با اصول و اساسات مقاومت در برابر حوادث طبیعی طرح و تطبیق نمایند. متخصصین وزارت احیاء و انکشاف دهات نیز بالنوبه برای بیش از ۴۵۰۰ شورای انکشافی قریه زمینه ها آموزشی را فراهم نموده است.

نتایج حاصله از برگزاری پروگرام آموزشی حاکی از آنست که درک بهتر کارمندان وزارت از چگونگی وقوع خطرات ناشی از حوداث طبیعی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه می تواند برای بهبود زیربنا های آسیب پذیر مفید واقع شود. از مجموع ۲۵ تن کار آموزان که با آنان مصاحبه نمودیم؛ ۱۷ تن آنان مدیریت خطرات حوادث طبیعی را در وظایف روزمره شان پس از اشتراک در برنامه آموزشی در نظر می گیرند – و بیش از نصف اشتراک کنندگان از دانش و تکنالوژی جدید در فعالیت های روزانه شان استفاده می نمایند.

کارآموزن دیپارتمنت هواشناسی وزارت انرژی و آب در اظهارات شان بیان کردند که این وزارت در نظر دارد تا از سیستم جیونود در روش های عملیاتی این نهاد استفاده نماید.

به هدف تداوم و گسترش این تلاش ها، بانک جهانی در حال بررسی فرصت های است تا بتواند مراکز اختصاصی را به منظور ارایه کمک های تخصصی به نهاد ها و وزارتخانه های ذیربط در امر آمادگی برای مبارزه با خطرات حوادث طبیعی ایجاد نماید.

,
,
نیاز مبرم است تا هر وزارتخانه در ساختار اداری اش دارای یک واحد مدیریت خطرات حوادث طبیعی باشد. بدون موجودیت این بخش، مدیریت مطلوب خطرات حوادث طبیعی ناممکن خواهد بود.
یکتن از اشتراک کنندگان پروگرام آموزشی
کابل
,

در جریان دروس عملی پروگرام آموزشی ما به یک سلسله حقایق و معلومات عمدۀ دسترسی حاصل نمودیم:

نخست از همه به این واقیعت پی بردیم که تمامی وزارتخانه ها و ادارات دولتی فاقد برنامه های مشخص به منظور مدیریت خطرات حوادث طبیعی در ساختار اداری و بودجوی شان اند.

دوم اینکه هیچگونه رهنمود و طرزالعمل مشخصی برای جایگزینی اصول مدیریت خطرات حوادث طبیعی یا تعیین شاخص های عملکرد وزارتخانه ها در این راستا در طرح و پلانگذاری پروژه های زیربنایی و عمرانی وجود ندارد.

و سر انجام اینکه در حال حاضر میان وزارتخانه ها و ادارات ذیربط دولتی در امر مبارزه و پیشگیری از خطرات حوادث طبیعی همکاری و هماهنگی لازم وجود ندارد.

تحلیل و ارزیابی دقیق و مدیریت معلومات در مورد خطرات احتمالی حوادث طبیعی گام نخست بسوی یک افغانستان انعطاف پذیر در برابر خطرات حوادث طبیعی پنداشته میشود. در حال حاضر تلاش ها برای فراهم ساختن حمایت های مالی و تخنیکی مداوم و ایجاد پالیسی های موثر و قابل تطبیق به منظور حفاظت جمعیت آسیب پذیر در هماهنگی و همکاری با دولت افغانستان جریان دارد.


Authors

Julian Palma

Urban Development and Disaster Risk Management Specialist (Consultant), Social, Urban, Rural and Resilience Global Practice

Ditte Fallesen

Senior Social Development Specialist

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000