A training program combining technical knowledge, leadership development and on-the-job practice is boosting women’s careers and business performance in Vietnam.

Diane Davoine |

Một chương trình đào tạo về kiến thức kỹ thuật, phát triển khả năng lãnh đạo và thực hành tại chỗ giúp thúc đẩy sự nghiệp và hiệu quả công việc cho phụ nữ Việt Nam.

Diane Davoine |

Setelah gempa bumi dahsyat tahun 2018 di Kota Palu, Bank Dunia bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk membangun kembali jalan dan jembatan yang rusak, dan memastikan ketahanan terhadap…

Elena Y. Chesheva, Tomás Herrero Diez, María José Sala Pelufo, Jian Vun |

Following a devastating earthquake in 2018, the World Bank is working closely with Indonesia to rebuild damaged roads and bridges, and to put disaster resilience at the heart of future…

Elena Y. Chesheva, Tomás Herrero Diez, María José Sala Pelufo, Jian Vun |

Tăng cường Khả năng Chống chịu Khu vực Ven biển là báo cáo mới do Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Thế giới và Quỹ Toàn cầu về Giảm nhẹ và Phục hồi Thảm họa cùng soạn thảo đã phân tích một cách…

Jun Erik Rentschler, Sophie de Vries Robbé, Dzung Huy Nguyen |

Resilient Shores, a new report developed by the government of Vietnam, the World Bank, and the Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) offers a systematic analysis of disaster…

Jun Erik Rentschler, Sophie de Vries Robbé, Dzung Huy Nguyen |

世界的にも自然災害が多いベトナムの沿岸地域コミュニティは頻繁に台風、高潮、洪水、海岸浸食、干ばつ、塩害を経験していますが、沿岸地域の観光業、工業、養殖業などの経済セクターは活況を呈しており、ベトナムの継続的な社会経済発展を力強くけん引する可能性があります。ベトナム政府、世界銀行、防災グローバル・ファシリティ(GFDRR)が新たに共同作成したレポート「沿岸地域の強靭性」は、…

Jun Erik Rentschler, Sophie de Vries Robbé, Dzung Huy Nguyen |

According to the World Bank’s latest economic update titled “What will be the new normal for Vietnam: the economic impact of COVID-19,” Vietnam is nonetheless in a good position to escape the…

Jacques Morisset |

Như đã nêu trong báo cáo cập nhật kinh tế gần đây nhất của Ngân hàng Thế giới vào với tựa đề Trạng thái bình thường mới ở Việt Nam sẽ ra sao? Tác động kinh tế của COVID-19, Việt Nam dù sao cũng ở…

Jacques Morisset |

新冠肺炎大流行破坏了全世界人民的生活和生计。在疫情爆发前,世界银行预测2020年将有3500万人摆脱贫困。政府需要在应对大流行中实时地相互学习和采用最佳实践。

维多利亚 · 克瓦 |