جنوب آسیا شاهد رشد اقتصادی ٦ در صدی طی ٢٠ سال گذشته بوده، که این امر در نتیجه سبب کاهش فقر و بهبود در عرصه صحت و تعلیم و تربیه گردیده است. ما در حالیکه از این پیشرفتها در روز جهانی زن تجلیل می…

Annette Dixon, Joe Qian |

Une simple invitation a suffi à provoquer une avalanche de réactions. Plus de 1 200 jeunes d’Asie du Sud ont répondu à notre appel, en nous faisant part de leurs solutions pour lutter contre les…

Mary Ongwen |