معارف یگانه راه ترقی و پیشرفت افغانستان

This page in:
Image
برنامه ارتقای کیفیت معارف از طریق پرداخت وجوه انکشافی مورد نیاز زمینه اعمار ساختمان های مکاتب و فراهم آوری سایر تسهیلات همچو تجهیز لابراتوار های ساینسی، تاسیس کتابخانه ها و تجهیز لابراتوار های کمپیوتر را حمایت مینماید. این تغیرات مثبت باعث بهبود فضای درسی گردیده، خانواده ها را در ولسوالی های ولایت بلخ بیشتر تشویق نموده، تا فرزندان شان را به مکتب بفرستند. عکاس: فردین واعظی/ بانک جهانی


تعلیم راه گشای ترقی افغانستان است: سخن معروف بزرگان است که تعلیم تهداب ترقی هر کشور میباشد. چنانچه بعد از سپری شدن  چهار دهه جنگ و نا امنی ها، اکنون برای هر افغان، بیشتر از پیش، معلوم و ملموس گردیده که برای خودکفایی این کشور نیاز به ترقی دارد.  

بسیار علاقمند بودم، تا محیط اجتماعی خود را بهتر سر و سامان دهم، تا از این طریق بتوانم مصدر خدمت به مردم رنج دیده خود گردم، به همین دلیل با برنامهٔ ارتقای کیفیت معارف، که هدف آن بهبود دسترسی و کیفیت تعلیم در افغانستان است، به کار آغاز نمودم. زمانیکه شامل کار با این برنامه گردیدم، برنامهٔ ارتقای کیفیت معارف در مرحله دوم فعالیت های خود قرار داشت، که قبلاً در ماه جنوری سال ۲۰۰۸ آغاز گردیده بود. از طریق این برنامهٔ،  تلاش ما این بود، تا با مردم در محلات مختلف مخصوصاً ساکنان روستاها که دیدگاه و تعبیرات نادرست در مورد تعلیم داشتند، از نزدیک کارنموده ذهنیت منفی آنان را نسبت به اموزش تغیر دهیم. درست به یاد دارم زمانیکه با تیم برنامه ارتقای کیفیت معارف در سال ۲۰۱۰ به کار آغاز کردم، تعداد کثیری از مردم نزد ما آمده، میگفتند که آنها هیچگاه حاضر نیستند، تا دختران شان را به مکتب بفرستند. بعد از سعی و تلاش زیاد، بلاخره  این برنامه موفق گردید.

اکنون به اطمینان کامل گفته میتوانیم که ما از حمایت کامل مردم در محلات در سراسر ولایت بلخ برخوردار هستیم. به گونهٔ مثال، در هیچ ولسوالی ولایت بلخ، به خریدن زمین که روی آن مکتب اعمار کنیم، مجبور نشده ایم. بلکه این اهالی منطقه بودند که هر بار قطعهٔ زمین را خریداری و یا هم در اختیار ما میگذاشتند. انان از ما میخواستند، تا روی ملیکت شان مکتب برایشان اعمار کنیم - حتی فقرترین اهالی منطقه نیز همین کار را میکردند. زمانی در ولسوالی بلخ  به قریهٔ  چهارسنگ برخوردیم که هیچ مکتبی در آن وجود نداشت. باوجودیکه اهالی آن قریه زیر خط فقر میزیستند ولی همهٔ شان گرد هم آمدند، تا قطعهٔ زمینی را برای اعمار یک مکتب خریداری نمایند. برنامه ارتقای کیفیت معارف برای اطفال اهالی آن منطقه یک باب مکتب را اعمار نمود، امروز تمام اطفال قریه متذکره به مکتب میروند.


اهالی ولایت بلخ تاکنون حدود دونیم جریب (تقریباً نیم هکتار) زمین را برای اعمار مکتب در اختیار وزارت معارف قرار داده و یا هم از پول خود خریداری نموده اند. مثال خوب آن، اعمار لیسه عالی ذکور سلطان غیاث الدین  که یکی از قدیمی ترین مکاتب در شهر مزارشریف است، میباشد. این لیسه در سال ۱۹۳۷ میلادی تاسیس گردید. در سال ۲۰۰۸، این لیسه تحت حمایت برنامه ارتقای کیفیت معارف قرار گرفت که در نتیجه  آن در سال ۲۰۰۹ مبلغ ۲۷۵۰۰۰ افغانی از وجوه انکشافی بهبود کیفیت و در سال ۲۰۱۱  مبلغ ۱۴۱۰۰۰ افغانی برای آن اختصاص داده شد. به این ترتیب در سال ۲۰۱۳، لیسهٔ متذکره به عنوان بهترین لیسه نمونه  تبارز،  و واجد شرایط استفاده از کمک ۱۵۰۰۰ دالری مربوط وجوه برای مکاتب مودل گردید. از این پول برای تجهیز لابراتوار ساینس، تاسیس کتابخانه و تجهیز لابراتوار کمپیوتر برای لیسه مذکور استغاده گردید. با این حال،  نگرانی و تشویش نبود یک تعمیر معیاری  نزد شاگردان  و معلمین باقی نماند.

از طریق برنامه ارتقای کیفیت معارف بخصوص از وجوه انکشاف زیربنا  صرف ده صنف درسی اعمار گردید، که نیازمندی شاگردان را مرفوع نتوانست. اما شورای انکشافی مکتب نزد، یکتن  از تجار ولایت بلخ بنام حاجی محمد شریف رفتند، تا از وی کمک طلب نمایند. من نیز با شورای انکشافی به خانهٔ حاجی محمد شریف رفتیم، تا نیاز های لیسه را با وی شریک سازیم. بلاخره، با کمک مالی  ۴۰۰۰۰۰ دالری حاجی شریف توانستیم تعمیر لیسه عالی ذکور سلطان غیاث الدین را اعمار و نیازمندی شاگردان  و معلمین  را از ناحیه کمبود صنفوف درسی مرفوع گردانیم.

امروز شاهد اولین ثمر این لیسه هستیم. در امتحان کانکور سال ۱۳۹۵ که همه ساله از فارغین لیسه های کشور جهت شمولیت شان در پوهنتون ها اخذ میگردد، برنده های نمرات اول و دوم امتحان کانکور، هردو، شاگردان لیسه عالی سلطان غیاث الدین میباشند. تبسم  و سرور این شاگردان و این موفقیت بزرگ شان مرا بسیار خوشحال ساخت. تعلیم راه گشای ترقی است و من جز کاروان ترقی کشورم هستم. سپاس از برنامه ارتقای کیفیت معارف.

برنامهٔ  ارتقای کیفیت معارف توسط وزارت معارف تطبیق، و در اغاز توسط بانک جهانی تمویل گردید. بعداً، تمویل این برنامهٔ از طریق صندوق بازسازی افغانستان فراهم میگردد.


Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000