استخدام کارمندان مجرب و متخصص باعث تقویت تلاش ها و گسترش روند اصلاحات در عرصه تدارکات میگردد

This page in:
With support from the Afghanistan Reconstruction Trust Fund, the Afghan government is taking steps to professionalize procurement and improve capability in ministries and other government institutions.
با حمایت صندوق بازسازی افغانستان، دولت افغانستان اقدامات لازم را بخاطر ارتقای ظرفیت کارمندان تدارکاتی ادارات و وزارتخانه ها رویدست گرفته است. عکس: اداره تداکارت ملی/ بانک جهانی

پروسۀ استخدام اشخاص واجد شرایط به اساس مهارت های مسلکی (تحصیل، تجربه و سایر مشخصات کاری) در عرصه های مختلف محیط کاری به مثابۀ یک اصل عمده در راستای عملی ساختن برنامۀ استخدام کتلوی دولت به منظور ارائۀ خدمات ملکی محسوب میشود. تطبیق این پروسه در حال حاضر به مثابۀ یک بخشی از برنامۀ اصلاحات خدمات ملکی و تدارکات دولتی به منظور تقویت ظرفیت سازی در وزارتخانه ها و ادارات دولتی جریان دارد. توقوع میرود که در نخستین مرحلۀ تطبیق این برنامه، حدود ۷۰۰ تن زنان و مردان واجد شرایط الی ختم سال ۲۰۱۷ میلادی استخدام شوند.

پروسۀ کنونی استخدام، که توسط کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، پیش برده میشود، در مطابقت و هماهنگی کامل با تلاش های دولت در راستای استخدام حرفوی و بهبود ارتقای ظرفیت وزارتخانه ها و دیگر ادارات دولتی میباشد.

انتخاب کاندیدان واجد شرایط بخش تدارکات از طریق یک پروسۀ دقیق و شفاف پس از سپری نمودن امتحان جمعی انجام میشود، که در این پروسه ۷۸۰۰ کاندید اشتراک نموده بودند. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به طور همه جانبه خدمات تخنیکی را به منظور تطبیق پروسه استخدام با اداره ملی تدارکات انجام میدهد و همچنان وزارت تحصیلات عالی این اداره را در راستای تسهیل پروسه اخذ امتحان کمک مینماید.

اداره ملی تدارکات مسؤولیت جذب و استخدام کادر های تدارکاتی، اصلاح و بازسازی ساختار های اداری دیپارتمنت های تدارکات وزارتخانه ها و سایر دوایر دولتی را برعهده دارد.
پروسۀ بازسازی تشکلیلات و ساختار های اداری تدارکات در افغانستان طرح ریزی وآغاز گردیده و در حال حاضر تقریبا ۴۲ ساختار اداری تدارکات نهایی و تکمیل  گردیده است.

انتخاب نهایی واجدین شرایط طی این پروسۀ زمینه استخدام برای ۶۹۷ بست در وزارتخانه های مختلف را فراهم میسازد. این پروسه نه تنها در گزینش و تقرر افراد واجد شرایط برای بست های متذکره مؤثر واقع شد، بلکه مطابق آن یک لیست مشرح از سایر کاندیدان بالقوه شناسایی گردید که فرصت استخدام آنان را در پروسه های بعدی فراهم خواهد ساخت.

تمام تلاش ها به منظور تحقق این اصلاحات از طریق برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج  و برنامه اصلاحات مدیریت مالی دولت حمایت و پشتیبانی میشود. هر دو پروژه از سوی صندوق بازسازی افغانستان که مدیریت آنرا بانک جهانی برعهده دارد، تمویل میشوند.

درخواست دهنده گان کار و کاندیدان برتر که پروسۀ آزمون کانکور تدارکات را مؤفقانه سپری نموده اند، به مصاحبه دعوت میشوند. به این ترتیب، آنعده از کاندیدانیکه بعد از سپری نمودن این دو مرحلۀ پروسه استخدام واجد شرایط شناخته شده اند، به وزارتخانه ها و ادارات ذیربط جهت آغاز وظیفه شان معرفی میشوند. با اینحال، آنعده از درخواست کننده گان کار که بعد ازاخذ امتحان در درجه بندی های ۵ و ۶ قرار گرفته اند، وارد مرحلۀ مصاحبه نمیشوند. پروسه نهایی مصاحبه و تایید کاندیدان در بست های ُبلند درجه ۲ و ۳ ( ریاست و آمریت) در جریان میباشد.
همچنان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و اداره ملی تدارکات در نظر دارند، تا به منظور توانمند سازی و ارتقاء ظرفیت بخش تدارکات یک سلسله تدابیر عملی را در عرصه های آموزش و انکشاف مهارت ها، ظرفیت سازی در انستیتوت تدارکات و تهیه نصاب یا نصاب (کوریکلوم) تدارکات در دستور برنامه کاری این ادارات قرار دهند.
مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی افغانستان، درجه بندی بست ها به پنج کتگوری قرار شرح ذیل تقسیم بندی گردیده است:

  • کتگوری اول: بست رهبری ارشد، مشمول بست ۱ (ریاست عمومی)، و بست ۲ ( آمریت)
  • کتگوری دوم: بست رهبری حرفوی ارشد ، مشمول بست های ۱ و ۲
  • کتگوری سوم: بست مدیریت نیمه حرفوی، مشمول بست های ۳ و ۴ ( مدیریت، مسؤولین بخش ها، متخصصین ارشد)
  • کتگوری چهارم: بست مامورین و کارکنان اجراییوی، مشمول بست های ۵ و ۶ ( مامورین حرفوی و تخنیکی)
  • کتگوری پنجم: بست های قراردادی و اجیران، مشمول بست های ۷ و ۸ ( مامورین غیرمسلکی/غیر تخنیکی و کارکنان کمکی)

Authors

Anand Kumar Srivastava

Senior Procurement Specialist

Ahmad Shah Naqshbandi

Procurement Cadre and Employee Professionalization Director, National Procurement Authority

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000